Domenii de specialitate

Dreptatea aparţine acelora care cred în ceva, nu scepticilor!
Octavian Paler

Legal books on table - South African Law Reports

DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în etapa formulării contestațiilor împotriva actelor emise de autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire inițiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
 • elaborarea, redactarea și susținerea plângerilor formulate de persoanele interesate împotriva Deciziilor pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în fața Curților de Apel competente în cadrul litigiilor privind achizțiile publice.

DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în cadrul procedurilor contencioase și necontencioase de natură civilă;
 • elaborarea și redactarea cererilor și acțiunilor civile în fața instanțelor de judecată,
 • consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în scopul negocierii și încheierii unor acorduri, convenții sau tranzacții;
 • asistență in cadrul procedurilor de executare silită, a recuperarii creanțelor sau a stingerii pe cale amiabilă a litigiilor,
 • redactare și susținere cereri cu valoare redusă și cereri de emitere a ordonanței de plată în cazul creanțelor certe, lichide și exigibile,
 • asistență și reprezentare juridică în materia dreptului familiei, reprezentare juridică în cadrul procedurilor de divorț, a procedurilor privind pensia de întreținere, instituirea tutelei și a curatelei speciale, punerea sub interdicție, decăderea din drepturile părintești precum și în cazul procedurilor administrative de declarare a divorțului,
 • acțiuni în constatarea dreptului de proprietate – prescripția achizitivă – uzucapiune,
 • acțiuni în constatarea nulității precum și acțiuni în revendiciare și grănițuire,
 • redactare și elaborare contracte civile,

DREPT COMERCIAL SI SOCIETATI COMERCIALE:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în material dreptului comercial – litigii cu profesioniști, inclusiv in faza de negociere prelabilă investirii instanței de judecată,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în faza negocierii comerciale,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în fața Oficiilor Registrului Comerțului, în scopul constituirii societăților comerciale, modificării obiectului principal și secundar de activitate, modificării sediului principal, înființării de sedii secundare, autorizării de acitivități, cesiunii de părți sociale, majorării sau diminuării capitalul social, modificării structurii acționariatului, dizolvării și lichidării voluntare precum și pentru operațiunile ce vizează divizarea sau fuziunea unor societăți comerciale,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în scopul formulării, redactării și susținerii plângerilor împotriva Rezoluțiilor adoptate de Oficiul Registrului Comerțului cu privire la operațiunile de înregistrare a mențiunilor și/sau modificărilor în intervenite în cadrul unor societăți comerciale.

PROCEDURA INSOLVENȚEI:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în domeniul procedurilor de insolvență și faliment,
 • redactare și susținere cereri de deschidere a procedurii insolvenței la inițiativa debitorului,
 • redactare și susținere cerere de deschidere a procedurii insolvenței la inițiativa creditorului,
 • redactare și susținere contestații la Tabelul preliminar al creanțelor întocmit de administratorul judiciar,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică acordată administratorului special desemnat al societății aflată sub incidența Legii nr. 85/2006,
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică acordată persoanelor interesate și îndreptățite în scopul contestatării actelor întreprinse de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar precum și pentru contestarea măsurilor dispuse de judecătorul-sindic,
 • orice alte cereri și acțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

ARBITRAJ COMERCIAL:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României precum și în fața tuturor Curților de Arbitraj Comercial înființate pe teritoriul României,
 • clauza compromisorie convenită de părți în cuprinsul unui contract încheiat în mod valabil, atrage competența Curții de Arbitraj Comercial pentru soluționarea litigiului ivit între părți iar cabinetul nostru oferă asistență și consultanță juridică în materia arbitrajului comercial și asigurăreprezentarea juridică a clientului în fața Curții de Arbitraj Comercial.

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în materia contencioasului administrativ,
 • asistență, conultanță juridică și reprezentare în cadrul litigiilor care vizează actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale și județene, precum și cele care privesc contribuții, taxe si impozite.
 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în materia contenciosului fiscal în scopul atacării Deciziilor emise de organele fiscale precum și împotriva actelor emise de autoritățile fiscale locale sau județene.

DREPTUL MUNCII:

 • asistență, consultanță și reprezentare juridică în materia litigiilor de dreptul muncii,
 • redactarea și susținerea contestațiilor formulate împotriva deciziilor emise de angajator precum și asistență în negcierea contractului individual de muncă și a contractului clectiv de muncă.