Practică Judiciară

 1. Decizia nr. 7507 din data de 02.09.2013 – pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia:

Plângere formulată împotriva unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Inadmisibilitatea acesteia în condițiile art.78 din Noul Cod de procedură civilă.

Petenta a învestit instanța de judecată cu analiza legalității raportului procedurii prin care a fost declarată câștigătoare asocierea S.C. S.E. S.R.L. – S.C. CVD C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L. în procedura de achiziție organizată de autoritatea contractantă Spitalul Județean de Urgență D., prevalându-se de inadmisibilitatea ofertei acestei asocieri, decurgând din lipsa unor documente de la dosarul depus de aceasta.

Ori raportul procedurii este un act administrativ al cărui beneficiar era această asociere, iar oferta cu toată documentația aferentă era un act propriu al acesteia, astfel că punerea în discuție a legalității raportului procedurii și a ofertei acestei asocieri impunea chemarea în judecată a acesteia pentru a-i permite formularea de apărări, judecătorul nefiind în măsură a le anula fără prealabila citare a acestuia.

Secția de contencios administrativ și fiscal – Decizia nr. 7507/02 septembrie 2013

Prin Decizia nr. 2368/C11/2539 din 05.07.2013 adoptată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor s-a respins ca nefondată contestația formulată de contestatoarea S.C. E.S.T. S.R.L. în contradictoriu cu autoritatea contractantă Spitalul Județean D. și s-a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a adopta această decizie C.N.S.C. a reținut următoarele:

Spitalul Județean D. a organizat, în calitate de autoritate contractantă, procedura “cerere de oferte”;, în vederea încheierii acordului – cadru, având ca obiect: “Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești”;, cod CPV 90524400-0, elaborând, în acest sens, documentația de atribuire aferentă și publicând, în SEAP, invitația de participare nr. 346868/17.05.2013, conform căreia valoarea estimată este 187.975, 20 lei, fără TVA.

Potrivit fișei de date a achiziției, criteriul de atribuire ales este: “prețul cel mai scăzut”;.

Consiliul reține că, în data de 05.06.2013, potrivit Procesului Verbal nr. 8836, a avut loc ședința de deschidere a ofertelor, fiind depuse 2 oferte, respectiv S.C. E.S.T. S.R.L. și S.C. S.E. S.R.L..

Potrivit Raportului procedurii nr. 9056 din 10.06.2013, oferta S.C. E.S.T. S.R.L. a fost “declarată necâștigătoare, deoarece nu ați avut prețul cel mai scăzut”;, câștigătoare fiind declarată S.C. S.E. S.R.L., cu “o ofertă de 126.252 lei, fără TVA/cantitatea maximă și 4,50 lei/kg”;; rezultatul procedurii a fost comunicat către S.C. E.S.T. S.R.L. prin adresa nr. 9057 din 10.06.2013.

Analizând criticile aduse de contestator, Consiliul constată că acestea vizează în principal aspecte legate de modul în care comisia de evaluare a analizat oferta depusă de S.C. S.E. S.R.L..

Consiliul reține, în soluționare, că, îm propunerea tehnică depusă de asocierea S.C. S.E. S.R.L. – S.C. CVD C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L. se regăsesc, printre altele, următoarele documente:

 • Acord de asociere S.C. S.E. S.R.L. – S.C. CVD C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L. din data de 03.06.2013;
 • Autorizația de mediu nr. 228/02.07.2012, revizuită la 06.09.2012 cu termen de valabilitate până la 02.07.2022, pentru funcționarea S.C. S.E. S.R.L., în care se precizează, la pct. IV. 2 lit. b): “Se vor colecta de la generatori și vor fi transportate direct la operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare deșeuri, fără a tranzita amplasamentul instalației «CONVERTER H150» următoarele deșeuri clasificate (…) Cod 18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice (…). 5. Mod de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: transportul deșeurilor se face cu autoutilitara frigorifică XX-55-XX Citroen Jumper, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 219/2002, în vigoare la data revizuirii autorizației de mediu; 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): (..) operatorul instalației a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. C.G. S.R.L.. Deșeurile (de ex. cod 18 01 08*), care nu pot fi preluate de S.C. C.G. S.R.L. (întrucât nu este autorizat să preia astfel de deșeuri) vor fi predate către agenți economici autorizați să preia aceste tipuri de deșeuri”;;
 • Autorizația de mediu pentru funcționarea S.C. C.G. S.R.L. nr. 312/30.08.2012, cu valabilitate până la 30.08.2022, în care se precizează că transportul deșeurilor medicale, medicale infecțioase și periculoase se realizează cu mașini închiriate de la S.C. CVD C. S.R.L., fără a se regăsi, în ca deșeuri colectate/tratate în instalația de incinerare codul 18 01 08*;
 • Autorizația de mediu pentru funcționarea S.C. CVD C. S.R.L. nr. 272/19.05.2009, cu valabilitate până la 19.05.2019, în care se precizează că activitatea de colectare, transport și predarea către societăți autorizate, pentru eliminarea finală a deșeurilor medicale periculoase se va realiza cu o autoutilitară frigorifică FIAT DOBLO cu număr de înmatriculare X- 10 -XXX, iar la pct. IV. 2.b – Deșeuri colectate, se regăsesc codurile: (…) 18 01 08%..);
 • Autorizație nr.2614/04.04.2013, pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din Municipiul București, emisă pentru S.C. S.E. S.R.L.;
 • Autorizație nr. 1405/08.03.2013, pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din Municipiul București, emisă pentru S.C. C.G. S.R.L.;
 • Autorizație nr. 4872/13.06.2012, pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din Municipiul București, emisă pentru SC C.C. SRL, valabilă la data deschiderii ofertelor;
 • Referat tehnic de evaluare nr. 8147/22.08.2012 privind autovehiculul marca Citroen Jumper, cu număr de înmatriculare XX-55-XXX, utilizat de S.C. S.E. S.R.L. pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, emis de către M.S. – Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, cu o valabilitate de 2 ani de la emitere, în care se precizează posibilitatea preluării și transportării deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu HG nr. 856/2002, Ord. MS nr. 219/2002 și HG nr. 1061/2008; Referat tehnic de evaluare cu nr. de înregistrare 2094/12.03.2012 privind autovehiculul marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare X-10-XXX, utilizat de SC C.C. SRL BUCUREȘTI pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, emis de către M.S. – Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, cu o valabilitate de 2 ani de la emitere în care se precizează posibilitatea preluării și transportării deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu HG nr. 856 2002, Ord. MS nr. 219/2002 și H.G. nr. 1061/2008;
 • Autorizație sanitar veterinară nr. 0095-IF din data de emisă de ANSPSA – Direcția Sanitară și pentru siguranța alimentelor Ilfov, pentru Sțație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport aparținând S.C. C.G. S.R.L.;
 • Aviz Sanitar eliberat de M.S – Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, nr. 094/14.03.2005 pentru amenajarea incineratorului deșeuri medicale și corpuri de animale situat în jud. I., comuna G., sat C., str… emisă pentru S.C. C.G. S.R.L.;
 • Raport de verificări, încercări și probe nr. 069/20.03.2013, emis de CNCIR pentru “Incinerator CP 100” aparținând SC C.G. SRL, situat în jud. I., comuna G., sat C., str… nr…;
 • Mostre recipienți, saci polietilenă, cutii carton.

Din documentele aflate la dosar, Consiliul a reținut că, după deschiderea ofertelor, pe parcursul etapei de evaluare a acestora, prin adresa nr. 9441/18.06.2013, Spitalul Județean D. a cerut clarificări S.C. S.E. S.R.L. cu privire la “agentul economic autorizat care va prelua deșeurile citotoxice și citostatice, cod 18 01 08, care în conformitate cu O.M.S. nr. 1226/2012 se elimină final prin incinerare, firma S.C. C.G. S.R.L. nefiind autorizată pentru incinerarea acestei categorii de deșeu periculoase”;, precum și să prezinte o autorizație pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești, eliberată de Primăria Municipiului București, valabilă (cea veche a expirat la data de 13.06.2013) pentru activitatea firmei S.C. C.C. S.R.L., să precizeze dacă “instalația tip converter H150”; corespunde O.M.S. nr. 1279/2012 și dacă, în eventualitatea “în care ambalajele furnizate de către S.C. A.B.M. S.R.L. nu vor corespunde în totalitate cu prevederile cap. VI – Ambalarea deșeurilor imedicale, art. 13-29 din O.M.S. nr. 1226/2012, se vor putea furniza ambalaje corespunzătoare, așa cum este prevăzut la art. 12, alin. (2), (3) și (4) din O.M.S. nr. 1226/2012”;.

S.C. S.E. S.R.L. a răspuns solicitării autorității contractante prin adresa nr. 126/20.06.2013, anexând o serie de documente:

 • autorizația de mediu nr. 312/30.08.2012, revizuită la data de prin care S.C. C.G. S.R.L. a primit avizul de eliminare finală și pentru codul 18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice; adresa nr. 1165077/07.06.2013 – prelungire autorizație pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești, pentru S.C. C.C. S.R.L. în răspunsul său, S.C. S.E. S.R.L. a oferit precizări privind informațiile solicitate la poz. 5 și 6 din adresa nr. 9441/18.06.2013, referitor la “instalația tip converter H150”; și la ambalarea deșeurilor medicale.

Consiliul a reținut, de asemenea, că Spitalul Județean D., prin adresa nr. 9441/18.06.2013, a solicitat S.C. S.E. S.R.L. să prezinte contractul cu un eventual subcontractant sau alt asociat în baza căruia sunt predate pentru depozitare finală pe groapa de gunoi, reziduurile rezultate în urma procesării prin decontaminare termică, respectiv incinerare, în conformitate cu art. 45 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/18.12.2012.

S.C. S.E. S.R.L. a răspuns solicitării autorității contractante, nr…în adresa nr. 126/ 20.06.2013, atașând copia Contractului nr. 124/20.02.2008, încheiat între S.C. E. S.A. administrator groapă de gunoi și S.C. C.G. S.R.L., având ca obiect “preluarea spre depozitat a deșeurilor din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, a deșeurilor inerte ale beneficiarului, reziduuri din cenușă rezultate din incinerare”;, precum și copia unei file a Contractului pentru prestări servicii de salubritate nr. 417/29.05.2012, încheiat între S.C. S.E. S.R.L. și S.C. S.E. S.R.L., în conformitate cu Ordinul M.S.F. nr. 219/2002, în vigoare la data deschiderii ofertelor.

În aceste condiții, Consiliul a constatat că autoritatea contractantă, prin faptul că a solicitat clarificări contestatorului a cărui propunere tehnică a considerat-o incompletă – a respectat prevederile art. 78 din HG nr. 925/2006, modificată și completată, în sensul că și-a îndeplinit obligația ,,de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada de timp acordată pentru stabilirea clarificărilor”;, exercitându-și, totodată, dreptul statuat de art. 35 din H.G. nr.925/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: ,,Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru (…) pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate”.

În același sens, Consiliul a reținut că, S.C. S.E. S.R.L. a transmis, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările/răspunsurile solicitate, însoțite de documente relevante, așa cum au fost prezentate mai sus, nefiind incidente în acest caz prevederile art. 79 alin. (1) din actul normativ evocat la alineatul precedent.

Consiliul a reținut, de asemenea, că, prin adresa nr. 8858/06.06.2013, Spitalul Județean D. a solicitat S.C. S.E. S.R.L., să transmită, până la data de 10.06.2013, ora 12,00, justificarea prețului pentru procedura de achiziție publică “Servicii de colectare transport și eliminare finală a deșeurilor spitalicești”; – cod CPV 90524400-0 (Rev. 2), ofertantul conformându-se prin adresa nr. 8971/07.06.2013.

În considerarea celor expuse în motivare și a faptului că printre atribuțiile comisiei de evaluare se regăsesc ,,verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă“;, precum și ,,verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situația prevăzută la art. 202 din ordonanța de urgență”;, așa cum este statuat la art. 72 alin. (2) lit. f) și g) din H.G. nr. 925/2006, modificată și completată, Consiliul a constată ca această verificare s-a făcut cu rigurozitatea impusă de legislația în domeniu, oferta câștigătoare fiind stabilită din cadrul ofertelor admisibile cu respectarea criteriului de atribuire ales.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere petenta S.C. E.S.T. S.R.L. solicitând modificarea în tot a deciziei nr. 2368/C11/2539 din 05.07.2013 adoptată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și dispunerea anulării raportului procedurii precum și a rezultatului procedurii comunicat sub nr. 9057/10.06.2013 prin care oferta petentei a fost declarată admisibilă, dar necâștigătoare, să se dispună obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru “Servicii de colectare, transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești, să se constate caracterul inadmibil al ofertei depuse de asocierea S.C. S.E. S.R.L. – S.C. C.C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L..

S-au solicitat și cheltuieli de judecată.

În motivarea opțiunii sale procesuale, petenta a susținut că oferta asocierii câștigătoare este inadmisibilă și ca atare trebuia să fie respinsă pentru următoarele:

 • Lipsa garanției de participare. Asocierea câștigătoare a depus jumătate din garanția de participare, susținând că toate trei membrele asocierii sunt din categoria intreprinderilor mici și mijlocii, fără însă a depune o astfel de dovadă;
 • Justificarea de preț făcută de asocierea câștigătoare autorității contractante nu face dovada posibilității de a îndeplini contractul potrivit cerințelor din cadrul documentației de atribuire;
 • C. S.E. S.R.L., membră a asocierii câștigătoare, nu a depus la dosarul de ofertă certificatul de atestare fiscală din care să rezulte plata impozitelor și taxelor către stat;
 • C C.G. S.R.L., membră a asocierii câștigătoare, nu deține autorizație sanitară de funcționare emisă de D.S.P., ci numai un aviz sanitar;
 • Asocierea câștigătoare nu a prezentat licență de transport, iar în contractul de asociere nu este prevăzută partea din contractul de achiziție pe care o va executa fiecare membru al asocierii;
 • Asociatul S.C. C.C. S.R.l. nu este autorizat pentru a efectua transportul deșeurilor la S.E. S.R.L., asocierea câștigătoare nu deține certificare ADR pentru toate tipurile de ambalaje solicitate de către autoritatea contractantă și nu s-a prezentat dovada privind eliminarea fianlă a deșeurilor de către S.C. S.E. S.R.L..

Autoritatea contractantă Spitalul Județean de Urgență D. nu a formulat întâmpinare.

Analizând plângerea sub toate aspectele cauzei cât și prin prisma motivelor invocate, Curtea reține că este inadmisibilă pentru următoarele:

Petenta a învestit instanța de judecată cu analiza legalității raportului procedurii prin care a fost declarată câștigătoare asocierea S.C. S.E. S.R.L. – S.C. C.C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L. în procedura de achiziție organizată de autoritatea contractantă Spitalul Județean de Urgență D., prevalându-se de inadmisibilitatea ofertei acestei asocieri, decurgând din lipsa unor documente de la dosarul depus de aceasta.

Ori raportul procedurii este un act administrativ al cărui beneficiar era această asociere, iar oferta cu toată documentația aferentă era un act propriu al acesteia, astfel că punerea în discuție a legalității raportului procedurii și a ofertei acestei asocieri impunea chemarea în judecată a acesteia pentru a-i permite formularea de apărări, judecătorul nefiind în măsură a le anula fără prealabila citare a acestuia.

Spre realizarea acestui consorțiu procesual pasiv obligatoriu, din care se impunea a face parte și asocierea S.C. S.E. S.R.L. – S.C. C.C. S.R.L. – S.C. C.G. S.R.L., Curtea la termenul de judecată din 21.08.2013 a dispus repunerea pe rol a cauzei spre a pune în discuția părților introducerea în cauză a acesteia.

Petenta, prin reprezentantul său convențional, la termenul din 02.09.2013 a declarat că înțelege să nu cheme în judecată această asociere, considerând că este suficient cadrul procesual existent.

În atare situație, Curtea a constatat că plângerea petentei este inadmisibilă, astfel că în temeiul art. 78 alin. 4 C.p.civ. a respins-o în consecință.