LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Parlamentul României – Lege nr. 98/2016 din 19 mai 2016

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

În vigoare de la 26 mai 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

SECŢIUNEA 1
Obiect, scop şi principii 

   Art. 1. –   Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. 

   Art. 2. –   (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. 

   (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: 

a)nediscriminarea;

b)tratamentul egal;

 1. c)recunoaşterea reciprocă;
 2. d)transparenţa;
 3. e)proporţionalitatea;
 4. f)asumarea răspunderii.

SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii 

   Art. 3. –   (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 1. a)abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
 2. b)achiziţie sau achiziţie publică – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
 3. c)acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
 4. d)activităţi de achiziţie auxiliare – activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză;
 5. e)activităţi de achiziţie centralizate – activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante;
 6. f) anunţ de intenţie valabil în mod continuu – anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire;
 7. g)candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă;
 8. h)cerinţe de etichetare – cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;
 9. i)ciclu de viaţă – ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;
 10. j)concursuri de soluţii – procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii;
 11. k)construcţie – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;
 12. l)contract de achiziţie publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
 13. m)contract de achiziţie publică de lucrări – contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
 14. n)contract de achiziţie publică de produse – contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare;
 15. o)contract de achiziţie publică de servicii – contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m);
 16. p)contract pe termen lung – contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;
 17. q)contractant – orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică;
 18. r) CPV – nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
 19. s)DUAE – documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
 20. t)e-Certis – sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
 21. u)etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;
 22. v) evaluare tehnică europeană – evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
 23. w)furnizor – entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
 24. x)furnizor de servicii de achiziţie – o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;
 25. y)document al achiziţiei – anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire;
 26. z)documentaţia de atribuire – documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
 27. aa)inovare – realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;
 28. bb)licitaţie electronică – procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
 29. cc)liste oficiale – listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste;
 30. dd)lot – fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
 31. ee) lucrări de geniu civil – lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri;
 32. ff)mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
 33. gg)ofertant – orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
 34. hh)ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
 35. ii)ofertă alternativă – oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică;
 36. jj)operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
 37. kk)parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante;
 38. ll)persoane cu funcţii de decizie – conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
 39. mm)referinţă tehnică – orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;
 40. nn)Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
 41. oo)scris(ă) sau în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
 42. pp)sistem dinamic de achiziţii – procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante;
 43. qq)solicitare de participare – solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
 44. rr)specificaţii tehnice – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;
 45. ss) specificaţie tehnică comună – o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE) 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
 46. tt)standard – o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
 47. uu)standard european – un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;
 48. vv)standard internaţional – un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;
 49. ww)standard naţional – un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;
 50. xx)stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
 51. yy)subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
 52. zz) TFUE – Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

   aaa) Tratate – Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

   bbb) unitate de achiziţii centralizate – o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; 

   ccc) unitate operaţională separată – structură din cadrul autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii contractante; 

   ddd) zile – zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

   (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli: 

 1. a)la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
 2. b)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
 3. c)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
 4. d)dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
 5. e)la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

SECŢIUNEA a 3-a
Autorităţi contractante 

   Art. 4. –   (1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: 

 1. a)autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
 2. b)organismele de drept public;
 3. c)asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

   (2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;
 2. b)au personalitate juridică;
 3. c)sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.

SECŢIUNEA a 4-a
Domeniu de aplicare 

Paragraful 1
Praguri 

   Art. 5. –   Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii. 

   Art. 6. –   (1) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;
 2. b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) a);
 3. c)contractul include una dintre activităţile menţionate la alin. (2).

   (2) Activităţile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt următoarele: 

 1. a)lucrări de geniu civil;
 2. b)lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, recreative şi de agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz administrativ.

   (3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;
 2. b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) b);
 3. c)contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul alin. (1).

   (4) Autorităţile contractante care finanţează/subvenţionează contractele menţionate la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor prezentei legi atunci când nu atribuie ele însele contractul finanţat/subvenţionat sau atunci când îl atribuie în numele şi pentru alte entităţi. 

   Art. 7. –   (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

 1. a)227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 2. b)129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 3. c) 334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

   (2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)

   (3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2). 

   (4) Condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1). 

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. 

Paragraful 2
Revizuirea pragurilor 

   Art. 8. –   (1) Pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. 

   (2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate. 

   (3) Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, la data intrării în vigoare a acestora. 

Paragraful 3
Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei 

   Art. 9. –   (1) Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei. 

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective. 

   Art. 10. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă are în structura sa unităţi operaţionale separate, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat. 

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unităţii în cauză. 

   (3) În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de atribuire;
 2. b)unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind achiziţiile;
 3. c)unitatea operaţională are la dispoziţie în buget surse de finanţare identificate în mod distinct pentru achiziţii;
 4. d)unitatea operaţională încheie în mod independent contractele de achiziţii publice;
 5. e)unitatea operaţională asigură plata contractelor de achiziţii publice din bugetul pe care îl are la dispoziţie.

   Art. 11. –   (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. 

   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. 

   Art. 12. –   Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: 

 1. a)transmiterea spre publicare a anunţului de participare;
 2. b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2, transmiterea spre publicare a anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care este valabil în mod continuu;
 3. c)transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

   Art. 13. –   (1) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. a), valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului de achiziţie publică de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăţi către participanţi. 

   (2) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. b), valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăţilor către participanţi şi include valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică de servicii care poate fi încheiat în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (7), în cazul în care autoritatea contractantă şi-a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a atribui acest contract. 

   Art. 14. –   În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, valoarea estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga sa durată. 

   Art. 15. –   În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv. 

   Art. 16. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor. 

   Art. 17. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. 

   (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a acestuia. 

   Art. 18. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. 

   (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot. 

   (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
 2. b)fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.

   Art. 19. –   Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege nu se aplică la atribuirea contractelor pentru loturi individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;
 2. b)valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită construcţia avută în vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere.

   Art. 20. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se intenţionează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza următoarelor: 

 1. a)fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului iniţial;
 2. b)fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.

   Art. 21. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel: 

 1. a)în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
 2. b)în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
 3. c)în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

   Art. 22. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 

   Art. 23. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 

   Art. 24. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 

   Art. 25. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii care nu prevăd un preţ total, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel: 

 1. a)în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia;
 2. b)în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

SECŢIUNEA a 5-a
Exceptări 

Paragraful 1
Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale 

   Art. 26. –   (1) Prezenta lege nu se aplică: 

 1. a)contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor-cadru sectoriale şi concursurilor de soluţii sectoriale atribuite sau organizate de autorităţi contractante care au obligaţia de a aplica prevederile legii privind achiziţiile sectoriale;
 2. b)contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor-cadru sectoriale şi concursurilor de soluţii sectoriale excluse de la aplicarea dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale.

   (2) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de o autoritate contractantă care furnizează servicii poştale în sensul dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: 

 1. a)servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică, furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea de mesaje de poştă electronică înregistrată;
 2. b)servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 66100000-1 şi 66720000-3 şi al dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale, care includ, în principal, mandate poştale şi transferuri pe bază de conturi curente poştale;
 3. c)servicii filatelice;
 4. d)servicii de logistică, constând în servicii care combină livrarea fizică şi/sau depozitarea cu alte funcţii decât cele poştale.

Paragraful 2
Exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice 

   Art. 27. –   (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care au ca scop principal să permită autorităţilor contractante să furnizeze sau să exploateze reţele publice de comunicaţii electronice ori să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicaţii electronice. 

   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), noţiunile reţea publică de comunicaţii electronice şi serviciu de comunicaţii electronice au înţelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Paragraful 3
Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii organizate conform unor norme internaţionale 

   Art. 28. –   (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept internaţional public, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una ori mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, organizaţii internaţionale, care vizează lucrări, produse ori servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari. 

   (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele. 

   (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). 

   (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia ori instituţia respectivă. 

   (5) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. 

   (6) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite ori se organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile dispoziţiile art. 39

Paragraful 4
Exceptări specifice pentru contractele de servicii 

   Art. 29. –   (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: 

 1. a)cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
 2. b)cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
 3. c)servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor;
 4. d)oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
 5. e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate;
 6. f)împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
 7. g)contracte de muncă;
 8. h)servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor;
 9. i)servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.

   (2) În sensul alin. (1) lit. b): 

 1. a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 alin. (1) 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (1) 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program.

   (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele: 

 1. a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
 2. b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;
 3. c)asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) ori în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
 4. d)servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale;
 5. e)servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori- sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
 6. f)servicii prestate de executorii judecătoreşti.

Paragraful 5
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv 

   Art. 30. –   Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii de către o autoritate contractantă unei alte autorităţi contractante/entităţi contractante definite de legea privind achiziţiile sectoriale sau unei asocieri de autorităţi contractante/entităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în temeiul unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE

Paragraful 6
Contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate între entităţi din sectorul public 

   Art. 31. –   (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
 2. b)mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;
 3. c)nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

   (2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către autoritatea contractantă. 

   (3) Excepţia de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. 

   (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o autoritate contractantă care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1) în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)autoritatea contractantă exercită în comun cu alte autorităţi contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
 2. b)mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autorităţile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleaşi autorităţi contractante;
 3. c)nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

   (5) În sensul alin. (4) lit. a), autorităţile contractante exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanţi ai tuturor autorităţilor contractante participante, aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate autorităţile contractante participante;
 2. b)autorităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influenţă determinantă asupra obiectivelor strategice şi a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
 3. c)persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor ale autorităţilor contractante care o controlează.

   (6) Prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe autorităţi contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autorităţile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;
 2. b)punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii de interes public;
 3. c)autorităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai puţin de 20% din activităţile vizate de cooperare.

   (7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. 

   (8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridică sau autoritatea contractantă, după caz, a fost înfiinţată ori şi-a început activitatea sau ca urmare a reorganizării activităţilor sale, cifra de afaceri ori un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele menţionate la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri. 

Paragraful 7
Alte excepţii 

   Art. 32. –   (1) Prezenta lege nu se aplică actelor juridice, altele decât contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, încheiate de o persoană care are calitatea de autoritate contractantă potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de finanţări rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori juridice în condiţiile legislaţiei speciale ori constituirea împreună cu persoane fizice ori juridice de societăţi sau asocieri fără personalitate juridică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

   (2) În cazul în care, indiferent de denumirea sau forma utilizată, actele juridice încheiate de persoane care au calitatea de autoritate contractantă potrivit prezentei legi reprezintă contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru, se aplică dispoziţiile prezentei legi. 

   Art. 33. –   (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7

   (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (5), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege. 

SECŢIUNEA a 6-a
Achiziţii mixte 

   Art. 34. –   (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. 

   (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. 

   (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 38, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica părţilor respective. 

   (4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziţie de produse, lucrări sau servicii, cât şi de concesiuni, dispoziţiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situaţiile în care valoarea estimată a părţii/părţilor din contract care reprezintă achiziţie publică, calculată potrivit dispoziţiilor art. 925, este egală sau depăşeşte pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1)

   (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), atribuirea contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii efectuate în scopul desfăşurării unei activităţi care face obiectul dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale se realizează potrivit dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale. 

   (6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcţie de obiectul său principal. 

   Art. 35. –   (1) Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplică dispoziţiile prezentei legi se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză. 

   (2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte servicii, precum şi în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât şi produse, obiectul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective. 

SECŢIUNEA a 7-a
Situaţii speciale 

Paragraful 1
Servicii de cercetare şi dezvoltare 

   Art. 36. –   Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare şi dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi; şi
 2. b)serviciul prestat este remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.

Paragraful 2
Apărare şi securitate 

   Art. 37. –   (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale, cu excepţia celor pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, şi a celor pentru care nu se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012

   (2) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care autoritatea contractantă le pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 

   (3) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractantă să furnizeze informaţii a căror divulgare este contrară intereselor esenţiale ale securităţii naţionale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE

   (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau concursurilor de soluţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

 1. a)atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a concursului de soluţii reprezintă informaţii secrete de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
 2. b)atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a concursului de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. (2).

Paragraful 3
Achiziţii mixte care implică aspecte de apărare sau securitate 

   Art. 38. –   (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. 

   (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte este cel determinat în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. 

   (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii: 

 1. a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective;
 2. b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.

   (4) Dispoziţiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor şi excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012

   (5) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt aplicabile atât dispoziţiile alin. (3) lit. a), cât şi ale alin. (3) lit. b), se aplică dispoziţiile alin. (3) lit. a). 

   (6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată de autoritatea contractantă în temeiul alin. (1) în scopul exceptării atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012

   (7) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, dacă include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în caz contrar. 

Paragraful 4
Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi concursuri de soluţii care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaţionale 

   Art. 39. –   (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate naţională şi pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie ori să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri: 

 1. a)printr-un acord sau înţelegere internaţională, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una ori mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării ori exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
 2. b)printr-un acord sau un aranjament internaţional referitor la staţionarea de trupe şi care vizează operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei ţări terţe;
 3. c)de către o organizaţie internaţională.

   (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate. 

   (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). 

   (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate naţională şi care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia ori instituţia respectivă. 

   (5) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. 

SECŢIUNEA a 8-a
Activităţi de achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionale 

Paragraful 1
Activităţi de achiziţie centralizată 

   Art. 40. –   Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi contractante, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

   Art. 41. –   (1) Autoritatea contractantă nu aplică dispoziţiile prezentei legi pentru achiziţiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

 1. a)au ca obiect produse sau servicii achiziţionate de la o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate;
 2. b)au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate în temeiul unor contracte atribuite de către o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate;
 3. c)au ca obiect lucrări, produse sau servicii a căror achiziţie se realizează prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţii administrat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate;
 4. d)au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, în măsura în care identitatea autorităţii contractante a fost prevăzută în cuprinsul anunţului de participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziţii centralizate.

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi numai în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează ea însăşi, cum ar fi: 

 1. a)atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii care este administrat de către o unitate de achiziţii centralizate;
 2. b)încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate;
 3. c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) a) şi c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care îndeplinesc o anumită activitate în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate.

   Art. 42. –   Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achiziţii centralizate se realizează prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 6466 şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   Art. 43. –   (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 40, atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate un contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate. 

   (2) Contractele de achiziţie publică de servicii prevăzute la alin. (1) pot include şi furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare. 

   (3) Atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii privind furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare altfel decât de către o unitate de achiziţii centralizate potrivit alin. (2) se realizează prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii. 

   (4) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care o unitate de achiziţii centralizate furnizează activităţi de achiziţie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziţie furnizează activităţi de achiziţie auxiliare pentru o autoritate contractantă altfel decât în temeiul unui contract de achiziţie publică. 

Paragraful 2
Achiziţii comune ocazionale 

   Art. 44. –   (1) Două sau mai multe autorităţi contractante pot conveni să efectueze în comun anumite achiziţii specifice. 

   (2) În cazul în care o procedură de achiziţie publică este organizată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi. 

   (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care o singură autoritate contractantă organizează procedura de atribuire, acţionând atât în nume propriu, cât şi în numele şi pe seama celorlalte autorităţi contractante prevăzute la alin. (1). 

   (4) În cazul în care o procedură de achiziţie publică nu este organizată în întregime în numele şi pe seama autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar numai cu privire la activităţile efectuate în comun. 

   (5) În cazul prevăzut la alin. (4), fiecare autoritate contractantă este responsabilă în mod individual pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentei legi în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează în nume propriu. 

SECŢIUNEA a 9-a
Achiziţii care implică autorităţi contractante din alte state membre 

   Art. 45. –   (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 31, autorităţile contractante naţionale pot acţiona în comun cu autorităţi contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în conformitate cu dispoziţiile art. 4648

   (2) Autorităţile contractante naţionale nu vor folosi mijloacele şi instrumentele reglementate de dispoziţiile art. 4648 în scopul evitării aplicării normelor imperative naţionale de drept public care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplică statutului sau activităţilor acestora. 

   Art. 46. –   (1) Autorităţile contractante naţionale au dreptul de a utiliza activităţile de achiziţie centralizate furnizate de o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru. 

   (2) Furnizarea activităţilor de achiziţie centralizate de către o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru se realizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate. 

   (3) Dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate se aplică, de asemenea, pentru: 

 1. a)atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii;
 2. b)încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru;
 3. c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) a) şi c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care îndeplinesc o anumită activitate.

   (4) Autorităţile contractante naţionale pot, împreună cu autorităţi contractante din alte state membre, să atribuie în comun un contract de achiziţie publică, să încheie un acord- cadru sau să administreze un sistem dinamic de achiziţii, precum şi, în măsura în care identitatea autorităţilor contractante a fost prevăzută în cuprinsul anunţului de participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, să încheie contracte în executarea acordului-cadru sau în cadrul sistemului dinamic de achiziţii. 

   (5) În cazul prevăzut la alin. (4) şi cu excepţia situaţiei în care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaţional încheiat între România şi statul membru în cauză, autorităţile contractante participante încheie un acord prin care stabilesc: 

 1. a)responsabilităţile părţilor şi dispoziţiile de drept naţional aplicabile;
 2. b)aspectele de organizare internă a procedurii de atribuire, inclusiv organizarea procedurii, repartizarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate şi încheierea contractelor.

   Art. 47. –   (1) Autoritatea contractantă participantă la o achiziţie realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi atunci când achiziţionează lucrări, produse sau servicii care fac obiectul achiziţiei de la autoritatea contractantă responsabilă pentru organizarea procedurii de atribuire. 

   (2) Autorităţile contractante participante la o achiziţie realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) pot stabili, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (5) lit. a), repartizarea responsabilităţilor specifice între acestea şi pot conveni asupra aplicării legislaţiei naţionale interne a oricăruia dintre statele membre unde sunt situate autorităţile contractante participante. 

   (3) Modul de repartizare a responsabilităţilor şi legislaţia naţională aplicabilă se menţionează în documentaţia de atribuire pentru contractele de achiziţie publică atribuite în comun în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4)

   Art. 48. –   (1) În cazul în care mai multe autorităţi contractante din România şi alte state membre au înfiinţat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă entitate în temeiul dreptului Uniunii Europene, autorităţile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entităţii comune, asupra aplicării dispoziţiilor de drept naţional în materie de achiziţii publice ale unuia dintre următoarele state membre: 

 1. a)statul membru în care entitatea comună îşi are sediul;
 2. b)statul membru în care entitatea comună îşi desfăşoară activităţile.

   (2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioadă nedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată, anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe atribuiri de contracte individuale. 

CAPITOLUL II
Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

SECŢIUNEA 1
Operatori economici 

   Art. 49. –   Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională. 

   Art. 50. –   (1) Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi ori al restrângerii artificiale a concurenţei. 

   (2) În sensul alin. (1), se consideră că există o restrângere artificială a concurenţei în cazul în care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici. 

   Art. 51. –   (1) Autoritatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică ori să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. 

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are totodată obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. 

   Art. 52. –   (1) Operatorii economici care, potrivit legislaţiei statului în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul achiziţiei nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice sau persoane juridice. 

   (2) În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii, al contractelor de achiziţie publică de lucrări şi al contractelor de achiziţie publică de produse care includ şi servicii sau lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare, autoritatea contractantă poate obliga persoanele juridice sau alte entităţi constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de dispoziţiile legale să indice, în cadrul ofertelor ori solicitărilor de participare, numele şi calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză. 

   Art. 53. –   Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

   Art. 54. –   (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitări de participare. 

   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câştigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în anunţul de participare şi documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie publică. 

   (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire, atunci când este necesar şi justificat din motive obiective, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerinţele referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proporţionalităţii. 

   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire anumite condiţii specifice privind executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în cazul în care operatorii economici participă în comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanţilor individuali, justificate de motive obiective şi cu respectarea principiului proporţionalităţii. 

   (5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu modalităţile de îndeplinire de către operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire a cerinţelor referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională. 

   Art. 55. –   (1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. 

   (2) Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1)

SECŢIUNEA a 2-a
Contracte rezervate 

   Art. 56. –   (1) Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială. 

   (2) În anunţul/invitaţia de participare autoritatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire. 

SECŢIUNEA a 3-a
Confidenţialitate 

   Art. 57. –   (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. 

   (2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la art. 145 şi 215 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidaţi/ofertanţi. 

   (3) Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire. 

SECŢIUNEA a 4-a
Reguli de evitare a conflictului de interese 

   Art. 58. –   Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. 

   Art. 59. –   În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

   Art. 60. –   (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

 1. a)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 2. b)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 3. c)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
 4. d)situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
 5. e)situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

   Art. 61. –   Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

   Art. 62. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. 

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

   (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante. 

   Art. 63. –   (1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

   (2) Autoritatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 

SECŢIUNEA a 5-a
Reguli aplicabile comunicărilor 

   Art. 64. –   (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. 

   (2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. 

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu condiţia respectării procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participanţilor. 

   (4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, solicitările de participare şi ofertele. 

   (5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării. 

   Art. 65. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii datelor, a confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor de participare în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere şi stocare a informaţiilor. 

   (2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. 

   (3) Autoritatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor, al solicitărilor de participare sau al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora. 

   Art. 66. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună utilizarea unor instrumente şi dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiţia să ofere mijloace alternative de acces. 

   (2) Autoritatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află într-una dintre următoarele situaţii: 

 1. a)oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării anunţului de participare; în cuprinsul anunţului de participare se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive;
 2. b)asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) şi nici posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, cu condiţia ca lipsa accesului să nu poată fi atribuită operatorului economic în cauză, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispoziţie cu titlu gratuit online;
 3. c)asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a ofertelor.

   Art. 67. –   Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele: 

 1. a)situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice;
 2. b)regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum şi modalităţile de implementare a acesteia;
 3. c)utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilităţii instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.

CAPITOLUL III
Modalităţi de atribuire 

SECŢIUNEA 1
Procedurile de atribuire 

Paragraful 1
Aplicarea procedurilor de atribuire 

   Art. 68. –   Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: 

 1. a)licitaţia deschisă;
 2. b)licitaţia restrânsă;
 3. c)negocierea competitivă;
 4. d)dialogul competitiv;
 5. e)parteneriatul pentru inovare;
 6. f)negocierea fără publicare prealabilă;
 7. g)concursul de soluţii;
 8. h)procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
 9. i)procedura simplificată.

   Art. 69. –   (1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare în condiţiile prevăzute la art. 95103

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitivă şi dialog competitiv numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 70

   (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104

   (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) şi art. 105110

   (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile- cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice în condiţiile prevăzute la art. 111 şi 112

   Art. 70. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv în cazul achiziţionării de lucrări, produse sau servicii, dacă se îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii: 

 1. a)necesităţile autorităţii contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluţiilor disponibile în mod rapid pe piaţă;
 2. b)lucrările, produsele sau serviciile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare;
 3. c)contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică şi financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
 4. d)specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificaţie tehnică comună sau o referinţă tehnică.

   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. 

   (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii anterioare de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire. 

Paragraful 2
Licitaţia deschisă 

   Art. 71. –   În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare. 

   Art. 72. –   Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. 

   Art. 73. –   (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într-o singură etapă obligatorie. 

   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

   Art. 74. –   (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile. 

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie;
 2. b)anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

   (3) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 

   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi. 

   Art. 75. –   Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de documentele sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193197, după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă. 

Paragraful 3
Licitaţia restrânsă 

   Art. 76. –   În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa ulterioară. 

   Art. 77. –   Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă. 

   Art. 78. –   (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară în două etape obligatorii: 

 1. a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
 2. b)etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

   (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. 

   (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5. 

   (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. 

   (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). 

   (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213

   (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie. 

   (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

   Art. 79. –   (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. 

   (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 30 de zile. 

   (3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie;
 2. b)anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi. 

   (5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (3), autoritatea contractantă poate stabili: 

 1. a)o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
 2. b)o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Paragraful 4
Negocierea competitivă 

   Art. 80. –   În cadrul procedurii de negociere competitivă orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora autoritatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora. 

   Art. 81. –   Negocierea competitivă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă. 

   Art. 82. –   (1) Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, de regulă, în două etape obligatorii: 

 1. a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
 2. b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 (2) şi negocierile în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

   (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte iniţiale în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. 

   (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi. 

   (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. 

   (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). 

   (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213

   (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie. 

   (10) Autoritatea contractantă poate atribui contractul de achiziţie publică/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără negociere, în cazul în care şi-a rezervat această posibilitate prin anunţul de participare. 

   (11) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

   Art. 83. –   (1) În cuprinsul documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă defineşte obiectul achiziţiei prin descrierea necesităţilor autorităţii contractante şi a caracteristicilor solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziţionate şi stabileşte criteriul de atribuire şi factorii de evaluare a ofertelor. 

   (2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. 

   (3) Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul general al achiziţiei şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. 

   Art. 84. –   (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. 

   (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor iniţiale este de cel puţin 30 de zile. 

   (3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie;
 2. b)anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor iniţiale prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi. 

   (5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (4), autoritatea contractantă poate stabili: 

 1. a)o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
 2. b)o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor iniţiale, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

   Art. 85. –   (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 82 alin. (10), autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora. 

   (2) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor. 

   (3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi. 

   (4) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziţiei, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2), care nu pot fi modificate. 

   (5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), autoritatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea ofertelor modificate, dacă este cazul. 

   (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia. 

   (7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. 

   (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate. 

   (9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau alt document al achiziţiei. 

   (10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de autoritatea contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui document al achiziţiei. 

   (11) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi stabileşte un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale. 

   (12) Autoritatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2) şi celelalte cerinţe prevăzute în documentaţia de atribuire, evaluează ofertele finale şi atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. 

Paragraful 5
Dialogul competitiv 

   Art. 86. –   În cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale. 

   Art. 87. –   Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă. 

   Art. 88. –   (1) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: 

 1. a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
 2. b)etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;
 3. c)etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

   (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să participe în etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. 

   (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3. 

   (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. 

   (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). 

   (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213

   (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie. 

   (10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale. 

   Art. 89. –   Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. 

   Art. 90. –   (1) Autoritatea contractantă îşi stabileşte necesităţile şi cerinţele prin anunţul de participare şi le defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau al unui document descriptiv. 

   (2) Autoritatea contractantă stabileşte şi defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1) criteriul de atribuire şi factorii de evaluare aleşi, precum şi un termen orientativ pentru desfăşurarea procedurii de atribuire. 

   (3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d)

   Art. 91. –   (1) Autoritatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării şi definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale. 

   (2) Numai candidaţii selectaţi de autoritatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului. 

   (3) În cadrul dialogului autoritatea contractantă şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele referitoare la achiziţie. 

   (4) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. 

   (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi candidaţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul scris al acestuia. 

   (6) Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. 

   Art. 92. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii care urmează să fie discutate în etapa dialogului. 

   (2) Reducerea numărului de soluţii potrivit dispoziţiilor alin. (1) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1)

   (3) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (1) trebuie indicată de autoritatea contractantă în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1)

   (4) Autoritatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluţia/soluţiile apte să satisfacă necesităţile sale. 

   (5) După ce a declarat încheiată etapa dialogului şi a informat în acest sens candidaţii rămaşi în competiţie, autoritatea contractantă îi invită pe fiecare dintre aceştia să depună ofertele finale pe baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi specificate în cursul dialogului. 

   (6) Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului. 

   (7) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertelor finale. 

   (8) Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile prevăzute la alin. (7), precum şi orice informaţii suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esenţiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesităţi şi cerinţe este susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un efect discriminatoriu. 

   Art. 93. –   (1) Autoritatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1)

   (2) La solicitarea autorităţii contractante se pot desfăşura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preţ în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliţi de autoritatea contractantă, având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiţii incluse în ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiţia ca aceste negocieri să nu conducă la modificări substanţiale ale aspectelor esenţiale ale ofertei sau ale achiziţiei publice, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţul de participare sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1), şi să nu rişte să denatureze concurenţa sau să conducă la discriminare. 

   Art. 94. –   Autoritatea contractantă poate prevedea prime sau plăţi pentru participanţii la dialog în condiţiile stabilite prin documentele achiziţiei. 

Paragraful 6
Parteneriatul pentru inovare 

   Art. 95. –   În cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora autoritatea contractantă va desfăşura negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora. 

   Art. 96. –   Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă. 

   Art. 97. –   (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în trei etape: 

 1. a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
 2. b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 98 (3);
 3. c)etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

   (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să-i invite în etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim. 

   (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de trei. 

   (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul de participare. 

   (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua cel puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). 

   (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213

   (9) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire. 

   Art. 98. –   (1) Autoritatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment. 

   (2) În cuprinsul documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă descrie necesităţile cu privire la produsul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment. 

   (3) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (2) autoritatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. 

   (4) Informaţiile furnizate prin documentele achiziţiei trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. 

   (5) Autoritatea contractantă poate decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare separate. 

   (6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d)

   Art. 99. –   Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. 

   Art. 100. –   Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi. 

   Art. 101. –   (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmând succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor. 

   (2) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare. 

   (3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), autoritatea contractantă poate decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora. 

   Art. 102. –   (1) În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, autoritatea contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii inovatoare şi implementării acestora. 

   (2) Numai candidaţii selectaţi de autoritatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor identificate de autoritatea contractantă care nu pot fi satisfăcute de soluţiile existente. 

   (3) În cadrul documentaţiei de atribuire, autoritatea contractantă defineşte regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală. 

   (4) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia. 

   (5) Acordul prevăzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. 

   (6) Autoritatea contractantă se asigură că structura parteneriatului şi, în special, durata şi valoarea diferitelor faze ale acestuia reflectă gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este disponibilă pe piaţă. 

   (7) Valoarea estimată a produselor, serviciilor sau lucrărilor nu trebuie să fie disproporţionată în raport cu investiţiile necesare pentru dezvoltarea acestora. 

   Art. 103. –   (1) Autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora. 

   (2) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 98 alin. (3), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor. 

   (3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi. 

   (4) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziţiei, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 98 alin. (3), care nu pot fi modificate. 

   (5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), autoritatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea ofertelor modificate, dacă este cazul. 

   (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia. 

   (7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. 

   (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate. 

   (9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau alt document al achiziţiei. 

   (10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de autoritatea contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui document al achiziţiei. 

Paragraful 7
Negocierea fără publicare prealabilă 

   Art. 104. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: 

 1. a)dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;
 2. b)dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);
 3. c)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.

   (2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele: 

 1. a)scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice unice;
 2. b)concurenţa lipseşte din motive tehnice;
 3. c)protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.

   (3) Autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate. 

   (4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse într-unul din următoarele cazuri: 

 1. a)atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie publică nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare;
 2. b)atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
 3. c)pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei;
 4. d)pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.

   (6) Durata contractelor/actelor adiţionale încheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum şi durata contractelor iniţiale nu pot depăşi, de regulă, trei ani. 

   (7) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de achiziţii publice de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluţii respectiv, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. 

   (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial;
 2. b)valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior;
 3. c)în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective;
 4. d)procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la încheierea contractului iniţial.

Paragraful 8
Concursul de soluţii 

   Art. 105. –   Concursul de soluţii poate fi organizat în una dintre următoarele modalităţi: 

 1. a)în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică de servicii;
 2. b)ca o procedură de atribuire distinctă, cu premii sau plăţi acordate participanţilor.

   Art. 106. –   (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea de către autoritatea contractantă a unui anunţ de concurs prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. 

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să atribuie un contract subsecvent de achiziţie publică de servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. (7), autoritatea contractantă indică acest lucru în anunţul de concurs. 

   (3) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii transmite spre publicare un anunţ cu privire la rezultatele concursului şi trebuie să fie în măsură să facă dovada datei transmiterii anunţului. 

   (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care comunicarea informaţiilor privind rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei întreprinderi publice sau private sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între prestatorii de servicii, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie. 

   Art. 107. –   În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să limiteze numărul de participanţi în cadrul unui concurs de soluţii, autoritatea contractantă stabileşte criterii de calificare şi selecţie clare, obiective şi nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentele achiziţiei. 

   Art. 108. –   (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate în cadrul unui concurs de soluţii, autoritatea contractantă numeşte un juriu alcătuit exclusiv din persoane fizice independente faţă de participanţii la concurs. 

   (2) În cazul în care participanţilor la concurs li se solicită o anumită calificare profesională, cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să deţină calificarea respectivă sau o calificare echivalentă. 

   Art. 109. –   (1) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite. 

   (2) Juriul are obligaţia de a evalua, în mod anonim şi exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunţul de concurs, planurile şi proiectele depuse de candidaţi. 

   (3) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie. 

   (4) Pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect, juriul stabileşte clasamentul proiectelor, precum şi observaţiile şi aspectele care ar trebui clarificate, într-un raport semnat de toţi membrii juriului. 

   (5) Candidaţii pot fi invitaţi, dacă este necesar, să răspundă întrebărilor consemnate în raportul întocmit de juriu, în vederea clarificării oricărui aspect privind proiectele. 

   (6) Juriul are obligaţia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului şi candidaţi. 

   Art. 110. –   Regulile detaliate privind organizarea concursului de soluţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

Paragraful 9
Servicii sociale şi alte servicii specifice 

   Art. 111. –   (1) În cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii: 

 1. a)de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;
 2. b)de a publica un anunţ de atribuire a contractului.

   (2) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (1) lit. b), caz în care autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. 

   (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul în care contractul de achiziţie publică/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 104

   (4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate- cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de durabilitate ale serviciilor sociale. 

   Art. 112. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale prevăzute la art. 111 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 

   (2) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1);
 2. b)profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii operatorului economic;
 3. c)organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate;
 4. d)operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.

   (3) Durata maximă a contractelor de achiziţie publică prevăzute la alin. (1) este de 3 ani. 

   (4) În cuprinsul anunţurilor prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică prevăzute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol. 

Paragraful 10
Procedura simplificată 

   Art. 113. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2)

   (2) Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei. 

   (4) Autoritatea contractantă poate decide desfăşurarea procedurii simplificate: 

 1. a)fie într-o etapă;
 2. b)fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea ofertelor.

   (5) Conform alin. (4) lit. a) şi fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (3), perioada minimă între data transmiterii anunţului de participare la procedura simplificată şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin: 

 1. a)10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse;
 2. b)6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse de complexitate redusă;
 3. c)15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de lucrări.

   (6) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), dacă autoritatea contractantă decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunţul de participare simplificat. 

   (7) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare simplificat, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită pentru depunerea solicitărilor de participare. 

   (8) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan, tuturor candidaţilor selectaţi, o invitaţie de participare la etapa a doua. 

   (9) În etapa a doua a cazului prevăzut la alin. (4) lit. b), perioada minimă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 10 zile. În cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse de complexitate redusă, perioada minimă este de cel puţin 6 zile. 

   (10) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (5) sau alin. (9), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, respectiv transmiterii invitaţiei de participare, în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări. 

   (11) Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie, aceasta poate solicita doar cerinţe privind: 

 1. a)motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2;
 2. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu 173;
 3. c) experienţa similară, în conformitate cu art. 179 a) şi b).

   (12) În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi pentru maximum 50% din cerinţa ce a fost stabilită în conformitate cu alin. (11) lit. c). 

   (13) În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi sau modalităţi de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractantă are dreptul de a le utiliza atunci când aplică procedura simplificată. 

SECŢIUNEA a 2-a
Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

Paragraful 1
Acordul-cadru 

   Art. 114. –   Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68112

   Art. 115. –   (1) Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 4 ani, cu excepţia cazurilor excepţionale pe care autoritatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv. 

   (2) În cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractantă stabileşte prin documentele achiziţiei că acordul-cadru se încheie în una dintre următoarele modalităţi: 

 1. a)cu un singur operator economic;
 2. b)cu mai mulţi operatori economici.

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

   Art. 116. –   (1) Contractele care se atribuie în executarea unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă/autorităţile contractante menţionate în anunţul de participare prin care a fost iniţiată procedura de atribuire a acordului-cadru şi operatorul economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv. 

   (2) Clauzele unui contract atribuit în executarea unui acord- cadru nu pot în niciun caz să aducă modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv. 

   Art. 117. –   (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru trebuie să prevadă cel puţin: 

 1. a)obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le-a asumat prin ofertă;
 2. b)preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv. 

   (3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă poate consulta, în scris, operatorul economic, solicitându-i acestuia, dacă este necesar, completarea ofertei. 

   Art. 118. –   (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se execută în unul dintre următoarele moduri: 

 1. a)fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul- cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele;
 2. b)cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său;
 3. c)parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici, în conformitate cu lit. a), şi parţial cu reluarea competiţiei, în conformitate cu lit. b), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său.

   (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului- cadru criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele care constituie obiectul său. 

   (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului- cadru criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac obiectul acordului- cadru se achiziţionează cu reluarea competiţiei sau direct, fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia. 

   (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă au fost sau nu stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul celorlalte loturi. 

   Art. 119. –   În cazurile prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) şi c), autoritatea contractantă reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, şi cu respectarea următoarelor reguli procedurale: 

 1. a)pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili să execute contractul;
 2. b)autoritatea contractantă stabileşte o perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, ţinând seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
 3. c)ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractantă;
 4. d)autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionaţi în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.

Paragraful 2
Sistemul dinamic de achiziţii 

   Art. 120. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante. 

   (2) Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi funcţionează în integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie. 

   (3) Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate. 

   Art. 121. –   (1) Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrânse, precum şi regulile specifice prevăzute în cuprinsul prezentului paragraf. 

   (2) Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie sunt admişi în sistem, autoritatea contractantă neavând dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului. 

   (3) În cazul în care autoritatea contractantă a împărţit sistemul pe categorii de produse, lucrări sau servicii în conformitate cu dispoziţiile art. 120 alin. (3), autoritatea contractantă specifică criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie. 

   Art. 122. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele termene: 

 1. a)perioada minimă pentru depunerea solicitărilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
 2. b)perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de depunere a ofertelor.

   (2) Din momentul transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene pentru depunerea solicitărilor de participare. 

   (3) Dispoziţiile art. 79 alin. (3) şi (4) privind reducerea perioadelor de depunere a ofertelor nu sunt aplicabile în cazul sistemului dinamic de achiziţii. 

   Art. 123. –   Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) şi (2), art. 65, art. 66 şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   Art. 124. –   La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă are următoarele obligaţii: 

 1. a)de a publica un anunţ de participare în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţii;
 2. b)de a indica în documentele achiziţiei cel puţin natura şi cantitatea estimată a achiziţiilor avute în vedere, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la modul de funcţionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
 3. c)de a indica orice împărţire pe categorii de produse, lucrări sau servicii şi caracteristicile care le definesc;
 4. d) de a permite, în conformitate cu dispoziţiile 150, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentelor achiziţiei.

   Art. 125. –   (1) După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 121 şi 122, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în sistem. 

   (2) După primirea unei solicitări de participare, autoritatea contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de calificare şi selecţie stabilite. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza evaluarea prevăzută la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de participare. 

   (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit până la 15 zile lucrătoare în situaţii specifice, în cazul în care este justificat în special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. 

   (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) şi (4), atât timp cât nu a fost transmis spre publicare anunţul de participare pentru prima achiziţie specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu condiţia ca nicio invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii să nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită. 

   (6) Autoritatea contractantă indică în documentele achiziţiei durata prelungirii pe care intenţionează să o aplice. 

   (7) Autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea solicitării de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la alin. (2), în conformitate cu dispoziţiile art. 214 şi 215

   Art. 126. –   (1) Autoritatea contractantă transmite, în conformitate cu dispoziţiile art. 151, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul sistemului. 

   (2) În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii a fost împărţit pe categorii de lucrări, produse sau servicii, autoritatea contractantă transmite, în conformitate cu dispoziţiile art. 151, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor care au fost admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul categoriei respective. 

   Art. 127. –   (1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de achiziţii. 

   (2) Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (1) pot fi detaliaţi în cadrul invitaţiei de participare prevăzute la art. 126

   Art. 128. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita participanţilor admişi să depună, în conformitate cu dispoziţiile art. 193 şi 194, o declaraţie pe propria răspundere reînnoită şi actualizată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. 

   (2) Dispoziţiile art. 196198 se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii. 

   Art. 129. –   (1) Autoritatea contractantă indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii în anunţul de participare. 

   (2) Autoritatea contractantă informează Comisia Europeană cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, folosind următoarele formulare standard: 

 1. a)formularul utilizat pentru anunţul de participare la sistemul dinamic de achiziţii, dacă perioada de valabilitate este modificată fără închiderea sistemului;
 2. b)formularul utilizat pentru anunţul de atribuire, dacă sistemul dinamic de achiziţii este închis.

   Art. 130. –   Este interzisă perceperea de tarife operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul dinamic de achiziţii. 

Paragraful 3
Licitaţia electronică 

   Art. 131. –   (1) Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică în următoarele situaţii şi numai dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în special specificaţiile tehnice, poate fi stabilit în mod precis: 

 1. a)ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă;
 2. b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispoziţiilor art. 118 alin. (1) b) şi c);
 3. c)la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii.

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de a organiza o licitaţie electronică în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

   (3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc informaţiile minime care trebuie incluse în documentele achiziţiei în legătură cu organizarea unei licitaţii electronice. 

   Art. 132. –   (1) Licitaţia electronică nu poate fi utilizată pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestaţii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automată. 

   (2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitaţia electronică. 

   Art. 133. –   Licitaţia electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor: 

 1. a)exclusiv pe preţuri, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al preţului cel mai scăzut;
 2. b)pe preţuri şi/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentele achiziţiei, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau costul cel mai scăzut.

   Art. 134. –   (1) Înainte de începerea licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire şi factorii de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei. 

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitaţia la licitaţia electronică către toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile. 

   (3) Invitaţia la licitaţia electronică trebuie să precizeze data şi momentul de început al licitaţiei electronice, precum şi instrucţiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitaţia electronică. 

   (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost transmise invitaţiile la licitaţia electronică. 

   (5) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive. 

   Art. 135. –   (1) Invitaţia la licitaţia electronică este însoţită de: 

 1. a)rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat şi căruia îi este transmisă invitaţia, realizată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei;
 2. b)formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitaţiei electronice pentru stabilirea automată a noului clasament, pe baza noilor preţuri şi/sau a noilor valori prezentate de ofertanţi.

   (2) Cu excepţia cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este desemnată prin aplicarea criteriului preţului cel mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin. (1) lit. b) încorporează ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic conform menţiunilor din anunţul de participare sau din celelalte documente ale achiziţiei. 

   (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), eventualele intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori determinate. 

   (4) În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare ofertă alternativă se furnizează o formulă separată. 

   Art. 136. –   (1) Pe parcursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în mod instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile care sunt suficiente pentru ca aceştia să-şi poată determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. 

   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind: 

 1. a)numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
 2. b)preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei respective de către alţi ofertanţi, numai dacă acest lucru a fost prevăzut în documentele achiziţiei.

   (3) Pe parcursul desfăşurării rundelor licitaţiei electronice, autoritatea contractantă nu poate dezvălui, în nicio situaţie, identitatea ofertanţilor. 

   Art. 137. –   (1) Autoritatea contractantă finalizează licitaţia electronică prin una dintre următoarele modalităţi sau printr-o combinaţie a acestora: 

 1. a)la data şi ora indicate anterior;
 2. b)dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime, cu condiţia să se fi specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
 3. c)când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost epuizat.

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să finalizeze licitaţia electronică în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. a), lit. c) sau în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în combinaţie cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), în invitaţia de participare la licitaţia electronică este indicat calendarul fiecărei runde de licitare. 

   Art. 138. –   Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice. 

CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

SECŢIUNEA 1
Consultarea pieţei 

   Art. 139. –   (1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţie publică, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum şi prin orice alte mijloace. 

   (2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora. 

   (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei. 

   (4) Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   Art. 140. –   (1) În situaţia în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurenţa. 

   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea către ceilalţi candidaţi/ofertanţi a informaţiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această participare şi stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor. 

   (3) Înainte de orice astfel de excludere, candidaţii sau ofertanţii trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 

SECŢIUNEA a 2-a
Împărţirea pe loturi 

   Art. 141. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei. 

   (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. 

   (3) În situaţia în care autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi. 

   (4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile. 

   (5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant. 

   (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentele achiziţiei criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis. 

   (8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite. 

   (9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat. 

   (10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu. 

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli de publicitate şi transparenţă 

   Art. 142. –   Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor de intenţie, anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire. 

   Art. 143. –   (1) Autoritatea contractantă îşi poate face cunoscute intenţiile cu privire la achiziţiile planificate prin publicarea unui anunţ de intenţie. 

   (2) Anunţul de intenţie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 146148

   Art. 144. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când: 

 1. a)iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere competitivă ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru;
 2. b)lansează un sistem dinamic de achiziţii;
 3. c)organizează un concurs de soluţii;
 4. d) iniţiază procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pentru servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2, cu excepţia cazului în care a fost publicat un anunţ de intenţie valabil în mod continuu.

   (2) Publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului- cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1)

   (3) Anunţul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 146148

   Art. 145. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în termen de 30 de zile de la data: 

 1. a)încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în urma finalizării procedurii de atribuire;
 2. b)finalizării unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;
 3. c)atribuirii unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii;
 4. d)închiderii unui sistem dinamic de achiziţii.

   (2) În cazul contractelor de achiziţie publică încheiate în executarea acordurilor-cadru, autoritatea contractantă grupează trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. 

   (3) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire, astfel grupate, în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. 

   (4) În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie. 

   (5) Anunţul de atribuire se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 146148

   Art. 146. –   Anunţurile prevăzute la art. 142, inclusiv anunţurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către autoritatea contractantă prin mijloace electronice în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014. 

   Art. 147. –   (1) Anunţurile prevăzute la art. 142 nu pot fi publicate la nivel naţional înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), publicarea la nivel naţional a anunţurilor prevăzute la art. 142 este permisă atunci când autoritatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor transmise spre publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene a anunţului transmis spre publicare. 

   Art. 148. –   Anunţurile prevăzute la art. 142 publicate la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. 

   Art. 149. –   În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii specifice de publicitate şi transparenţă, suplimentare celor prevăzute de dispoziţiile prezentei secţiuni în legătură cu publicitatea şi transparenţa contractelor de achiziţie publică de servicii: 

 1. a)obligaţia de a publica un anunţ de participare pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet, însoţit de justificarea oportunităţii achiziţiei;
 2. b)obligaţia de a publica un anunţ de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet;
 3. c)la încetarea contractului de publicitate media, obligaţia de a publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate respective.

   Art. 150. –   (1) Autoritatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al operatorilor economici la documentele achiziţiei începând cu data publicării anunţului de participare. 

   (2) Autoritatea contractantă prevede în cuprinsul anunţului de participare adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei. 

   (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, autoritatea contractantă indică în anunţul de participare modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziţiei. 

   (4) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepţia situaţiilor de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) şi art. 84 alin. (5)

   (5) În situaţia în care autoritatea contractantă, din motive legate de protejarea naturii confidenţiale a informaţiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, aceasta are obligaţia să precizeze în anunţul de participare măsurile pe care le solicită în scopul protejării naturii confidenţiale a informaţiilor, precum şi modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele respective. 

   (6) În cazul prevăzut la alin. (5), autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepţia situaţiilor de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) şi art. 84 alin. (5)

   Art. 151. –   (1) În cadrul procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere competitivă şi al parteneriatului pentru inovare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidaţilor selectaţi, simultan şi în scris. 

   (2) Invitaţia de participare prevăzută la alin. (1) include o referinţă la adresa electronică la care documentele achiziţiei au fost puse la dispoziţia operatorilor economici prin mijloace electronice. 

   (3) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 150 alin. (3) sau (5), autoritatea contractantă nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, iar acestea nu au fost puse la dispoziţie într-un alt mod, autoritatea contractantă ataşează documentele achiziţiei la invitaţia de participare prevăzută la alin. (1). 

   (4) Informaţiile care trebuie incluse în invitaţia de participare prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   Art. 152. –   (1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei. 

   (2) În situaţia în care ofertele sau solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele achiziţiei, perioada stabilită de autoritatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare. 

   Art. 153. –   (1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri: 

 1. a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul autorităţii contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la 161, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în timp util, ţinând seama de termenul de răspuns al autorităţii contractante prevăzut la art. 160 alin. (2);
 2. b)în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei.

   (2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proporţională cu volumul şi complexitatea informaţiilor transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziţiei. 

   (3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

   (4) În cazul în care informaţiile suplimentare nu au fost transmise în timp util sau informaţiile transmise de autoritatea contractantă sunt nesemnificative în ceea ce priveşte elaborarea ofertelor, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor. 

SECŢIUNEA a 4-a
Elaborarea documentaţiei de atribuire 

   Art. 154. –   Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire. 

   Art. 155. –   (1) Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de atribuire şi definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziţiei. 

   (2) Caracteristicile prevăzute la alin. (1) pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de execuţie a lucrărilor, fabricaţie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din conţinutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate, dar cu condiţia ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului- cadru şi să fie proporţionale prin raportare la valoarea şi obiectivele acestuia. 

   (3) Prin specificaţiile tehnice se poate de asemenea stabili dacă se solicită transferul drepturilor de proprietate intelectuală. 

   (4) Pentru toate achiziţiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul autorităţii contractante, specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepţia cazurilor temeinic justificate. 

   (5) În cazul în care printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene sunt introduse cerinţe de accesibilitate obligatorii, specificaţiile tehnice se definesc, în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi sau conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerinţele obligatorii astfel introduse. 

   (6) Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurenţe efective între operatorii economici. 

   Art. 156. –   (1) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel naţional, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificaţiile tehnice se stabilesc în una dintre următoarele modalităţi: 

 1. a)prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiţia ca parametrii să fie suficient de precişi pentru a permite ofertanţilor să determine obiectul contractului şi autorităţile contractante să atribuie contractul;
 2. b)prin trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de menţiunea “sau echivalent”;
 3. c)prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, potrivit lit. a), şi prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale;
 4. d)prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. b) pentru unele caracteristici şi prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale prevăzute la lit. a) pentru alte caracteristici.

   (2) Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. 

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), stabilirea specificaţiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este permisă în situaţii excepţionale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă şi de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu dispoziţiile alin. (1); în aceste situaţii, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoţită de cuvintele “sau echivalent”. 

   (4) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte specificaţiile tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluţiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerinţele definite prin specificaţiile tehnice. 

   (5) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte specificaţiile tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard naţional care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard internaţional sau cu un sistem de referinţă tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificaţii vizează cerinţele de performanţe sau cerinţele funcţionale stabilite de autoritatea contractantă. 

   (6) În cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la art. 158, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de autoritatea contractantă. 

   Art. 157. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, aceasta poate solicita prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau prin condiţiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că lucrările, serviciile sau produsele corespund cerinţelor solicitate, dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ: 

 1. a)cerinţele de etichetare se referă numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care constituie obiectul contractului;
 2. b)cerinţele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv;
 3. c)etichetele sunt create printr-o procedură deschisă şi transparentă, în cadrul căreia pot participa toate entităţile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori şi organizaţii neguvernamentale;
 4. d)etichetele sunt accesibile tuturor entităţilor interesate;
 5. e)cerinţele de etichetare sunt stabilite de o entitate terţă asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu poate exercita o influenţă determinantă.

   (2) În cazul în care nu impune ca lucrările, produsele sau serviciile să îndeplinească toate cerinţele de etichetare, autoritatea contractantă precizează cerinţele de etichetare care trebuie îndeplinite. 

   (3) În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), autoritatea contractantă impune în legătură cu lucrările, produsele sau serviciile pe care le achiziţionează o etichetă specifică, aceasta acceptă toate etichetele care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerinţe de etichetare echivalente. 

   (4) În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu are nicio posibilitate de a obţine eticheta specifică solicitată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta şi alte mijloace de probă adecvate, care pot include un dosar tehnic al producătorului, cu condiţia ca operatorul economic în cauză să demonstreze că lucrările, produsele sau serviciile pe care urmează să le execute/furnizeze/presteze îndeplinesc cerinţele etichetei specifice sau cerinţele specifice solicitate de autoritatea contractantă. 

   (5) În cazul în care o etichetă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabileşte şi cerinţe care nu sunt legate de obiectul contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta ca atare, dar poate defini specificaţiile tehnice prin trimitere la acele specificaţii detaliate ale etichetei respective sau, atunci când este necesar, la părţi ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului. 

   Art. 158. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformităţii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei cu cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului. 

   (2) În cazul prevăzut la alin. (1) în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformităţii, aceasta acceptă şi certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformităţii. 

   (3) În sensul alin. (1) şi (2), un organism de evaluare a conformităţii este un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie, acreditat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

   Art. 159. –   În cazul în care un operator economic nu deţine certificatele sau rapoartele de încercare prevăzute la art. 158 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, pentru motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta şi alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate îndeplinesc cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului. 

   Art. 160. –   (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. 

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet, cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informaţii suplimentare, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic. 

   (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica răspunsurile însoţite de întrebările aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, indicată potrivit dispoziţiilor art. 150 alin. (2), luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective. 

   (4) Dispoziţiile art. 150 alin. (3)(6) sunt aplicabile în mod corespunzător în ceea ce priveşte răspunsurile la solicitări de clarificări sau informaţii suplimentare. 

   Art. 161. –   În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în timp util, ţinând seama de termenul de răspuns al autorităţii contractante prevăzut la art. 160 alin. (2), răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

SECŢIUNEA a 5-a
Oferte alternative 

   Art. 162. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite sau solicita ofertanţilor să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative. 

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. 

   (3) Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

   (4) Autoritatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în documentele achiziţiei cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă şi o ofertă care nu este o ofertă alternativă. 

   (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea contractantă trebuie să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi atât în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (4), cât şi în cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative. 

   (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (4). 

   (7) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziţii publice de produse sau de servicii, autoritatea contractantă care a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este declarată câştigătoare: 

 1. a)contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de servicii; sau
 2. b)contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de furnizare.

   (8) În cazul în care autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, ofertanţii pot depune doar ofertă alternativă. 

SECŢIUNEA a 6-a
Criterii de calificare şi selecţie 

Paragraful 1
Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie 

   Art. 163. –   Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi selecţie referitoare la: 

 1. a)motive de excludere a candidatului/ofertantului;
 2. b)capacitatea candidatului/ofertantului.

Paragraful 2
Motive de excludere a candidatului/ofertantului 

   Art. 164. –   (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

 1. a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 2. b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de 289294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 3. c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 181185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 4. d) acte de terorism, prevăzute de 3235 şi art. 3738 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 5. e) spălarea banilor, prevăzută de 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 6. f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 7. g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

   (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

   Art. 165. –   (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

   (2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

   (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

   Art. 166. –   (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. 

   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii: 

 1. a)este mai mic de 4.000 lei;
 2. b)este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.

   Art. 167. –   (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

 1. a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
 2. b)se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
 3. c)a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
 4. d)autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
 5. e)se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
 6. f)participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
 7. g)operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
 8. h)operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
 9. i)operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 

   (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

   (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1)

   (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

 1. a)ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
 2. b)în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;
 3. c)un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
 4. d)un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

   (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

   (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 

   (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

   Art. 168. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. 

   (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1). 

   (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

   Art. 169. –   Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire. 

   Art. 170. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

   (2) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. 

   (3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declaraţia pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 193195, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire. 

   Art. 171. –   (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. 

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire. 

   (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 le poate furniza autorităţii contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plăţii sau la asumarea de către operatorul economic a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor şi împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează investigaţia, şi la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârşirea unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite. 

   (4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre. 

   (5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 şi 167 nu se aplică: 

 1. a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare;
 2. b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariţiei situaţiei, săvârşirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

Paragraful 3
Criterii privind capacitatea 

   Art. 172. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la: 

 1. a)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
 2. b)situaţia economică şi financiară;
 3. c)capacitatea tehnică şi profesională.

   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte cerinţe de capacitate privind participarea la procedura de atribuire faţă de cele prevăzute la alin. (1). 

   (3) Autoritatea contractantă stabileşte numai cerinţe de participare care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că un candidat/ofertant are capacitatea juridică şi financiară şi competenţele tehnice şi profesionale pentru a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru care urmează să fie atribuit. 

   (4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. 

   (5) Toate cerinţele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi să fie proporţionale prin raportare la obiectul acestuia. 

   Art. 173. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic. 

   (2) În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie sau că sunt membri ai unei astfel de organizaţii. 

   Art. 174. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

   (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

   Art. 175. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului. 

   (2) Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de autoritatea contractantă pot viza elemente cum ar fi: 

 1. a)un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 2. b)anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanţi, precum nivelul de lichiditate anuală;
 3. c)un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional.

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici poate depăşi limita prevăzută la alin. (2) lit. a) în cazuri temeinic justificate, precum cele legate de existenţa unor riscuri speciale aferente naturii lucrărilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

   (4) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă indică în documentele achiziţiei principalele motive care justifică o astfel de cerinţă. 

   Art. 176. –   (1) În cazul în care urmează să fie atribuite contracte de achiziţii publice în baza unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului-cadru. 

   (2) În cazul unui sistem dinamic de achiziţii, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. 

   Art. 177. –   (1) Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: 

 1. a)declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional;
 2. b)prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic;
 3. c)o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

   (2) În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. 

   Art. 178. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător. 

   (2) Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut. 

   (3) În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de produse care necesită lucrări sau operaţiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesională a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa construcţia sau operaţiunile de instalare poate fi evaluată în funcţie de aptitudinile, competenţele, eficienţa, experienţa şi potenţialul acestora. 

   Art. 179. –   Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: 

 1. a)o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă;
 2. b)lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă;
 3. c)indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, a celor aflaţi la dispoziţia contractantului în vederea executării lucrărilor;
 4. d)descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a facilităţilor sale de studiu şi de cercetare;
 5. e)precizarea sistemelor de management şi de trasabilitate din cadrul lanţului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
 6. f)în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepţional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de autoritatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din ţara în care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizează capacităţile de producţie ale operatorului economic care furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului economic care prestează serviciile şi, dacă este necesar, facilităţile de studiu şi de cercetare care sunt la dispoziţia acestuia şi măsurile de control al calităţii pe care acesta urmează să le aplice;
 7. g)calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului economic, dacă acestea nu constituie factori de evaluare;
 8. h)precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
 9. i)o declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
 10. j)o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea contractului;
 11. k)precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze;
 12. l)eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante;
 13. m)certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calităţii sau organisme cu competenţe recunoscute, care atestă conformitatea produselor care urmează a fi livrate, identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii tehnice sau standarde.

   Art. 180. –   (1) Atunci când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică/acord-cadru pe loturi, autoritatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte. 

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili cerinţele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, în cazul în care este permisă atribuirea mai multor loturi aceluiaşi ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate în acelaşi timp. 

   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ca o condiţie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiaşi ofertant, autoritatea contractantă poate stabili cerinţele privind resursele tehnice şi/sau profesionale prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiaşi/aceloraşi resurse pentru mai multe contracte care se execută în acelaşi timp. 

   Art. 181. –   Criteriile privind capacitatea şi cerinţele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în anunţul de participare. 

   Art. 182. –   (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 

   (2) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. 

   (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. 

   (4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 

   (5) În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. 

   Art. 183. –   (1) Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167

   (2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b)

   Art. 184. –   În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. 

   Art. 185. –   (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

   (2) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în condiţiile prezentei legi. 

   Art. 186. –   În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări sau de servicii şi al lucrărilor sau operaţiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de achiziţie publică de produse, autoritatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esenţiale să fie realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii. 

SECŢIUNEA a 7-a
Criterii de atribuire 

   Art. 187. –   (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

   (3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

 1. a)preţul cel mai scăzut;
 2. b)costul cel mai scăzut;
 3. c)cel mai bun raport calitate-preţ;
 4. d)cel mai bun raport calitate-cost.

   (4) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate- preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului- cadru. 

   (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele: 

 1. a)calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
 2. b)organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
 3. c)serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.

   (6) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. 

   (7) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă. 

   (8) Autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul: 

 1. a)anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat;
 2. b)contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene.

   (9) Categoriile de contracte de achiziţie publică/acorduri- cadru prevăzute la alin. (8), precum şi ponderea maximă pe care elementul preţ sau cost o poate avea în cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   (10) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autorităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în anunţul de participare. 

   Art. 188. –   (1) Factorii de evaluare prevăzuţi la art. 187 alin. (4) au legătură directă cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru atunci când se referă în orice mod la produsele, serviciile sau lucrările care urmează a fi furnizate/prestate/executate în temeiul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a produselor, serviciilor sau lucrărilor respective. 

   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă poate avea în vedere factori de evaluare în legătură cu: 

 1. a)procesul specific de producţie, furnizare sau comercializare a lucrărilor, produselor sau serviciilor;
 2. b)un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă a lucrărilor, produselor sau serviciilor.

   Art. 189. –   (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată. 

   (2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării factorilor de evaluare. 

   (3) Atunci când consideră necesar, autoritatea contractantă verifică exactitatea informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi. 

   Art. 190. –   (1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului preţului cel mai scăzut. 

   (2) Ponderile relative prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice. 

   (3) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, autoritatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanţei. 

   Art. 191. –   Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în măsura în care sunt relevante, toate sau o parte dintre următoarele costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui produs, serviciu sau al unei lucrări: 

 1. a)costuri suportate de autoritatea contractantă sau de alţi utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare, precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de întreţinere, costuri de la sfârşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare şi reciclare;
 2. b)costuri determinate de efecte externe asupra mediului în legătură cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să poată fi determinată şi verificată; aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

   Art. 192. –   (1) În cazul în care autoritatea contractantă evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viaţă, aceasta indică în documentele achiziţiei datele care trebuie furnizate de către ofertanţi, precum şi metoda pe care autoritatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viaţă pe baza datelor respective. 

   (2) Metoda utilizată de autoritatea contractantă pentru evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra mediului prevăzute la art. 191 lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod nejustificat anumiţi operatori economici;
 2. b)este accesibilă tuturor părţilor interesate;
 3. c)datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligenţă obişnuită, inclusiv de operatori economici din ţări terţe care sunt parte a Acordului privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau la alte acorduri internaţionale în cadrul cărora Uniunea Europeană şi-a asumat obligaţii.

   (3) În toate cazurile în care o metodă comună de calculare a costurilor pe parcursul ciclului de viaţă a devenit obligatorie printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiva metodă comună se aplică pentru evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă. 

SECŢIUNEA a 8-a
Documentul unic de achiziţie european. E-Certis 

   Art. 193. –   (1) Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii: 

 1. a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la 164, 165 şi 167;
 2. b)îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
 3. c)dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

   (2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate la alin. (1) cu privire la terţul susţinător. 

   (3) În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. 

   (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), DUAE conţine şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau partea terţă responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective. 

   (5) În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţământului. 

   Art. 194. –   Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă, cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia. 

   Art. 195. –   DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic. 

   Art. 196. –   (1) Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. 

   (2) Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi. 

   (3) Autoritatea contractantă poate invita candidaţii/ofertanţii să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2). 

   Art. 197. –   (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 196, operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un registru naţional al achiziţiilor publice, un dosar virtual al societăţilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselecţie. 

   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 196, operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care autoritatea contractantă care a atribuit contractul de achiziţie publică sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective. 

   (3) În sensul prevederilor alin. (1), bazele de date care conţin informaţii relevante privind operatorii economici trebuie să fie accesibile tuturor autorităţilor contractante din toate statele membre şi trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător. 

   Art. 198. –   ANAP pune la dispoziţia Comisiei Europene şi actualizează în e-Certis lista completă a bazelor de date care conţin informaţii relevante privind operatorii economici stabiliţi în România. 

   Art. 199. –   (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigură că informaţiile privind certificatele şi alte forme de documente justificative introduse în e-Certis sunt actualizate în permanenţă. 

   (2) Autorităţile contractante utilizează e-Certis şi solicită în principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile în e-Certis. 

   Art. 200. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme de certificare acreditate, care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu. 

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre. 

   (3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii ori, după caz, al protecţiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă. 

SECŢIUNEA a 9-a
Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat 

   Art. 201. –   (1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un sistem de certificare. 

   (2) ANAP are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului de certificare prevăzut la alin. (1). 

   (3) Operatorii economici înscrişi pe listele oficiale sau care deţin un certificat pot depune la autorităţile contractante, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, un certificat de înregistrare eliberat de autoritatea competentă sau de organismul de certificare competent; certificatele respective indică referinţele care au stat la baza înscrierii operatorilor economici pe lista oficială sau a certificării acestora, precum şi clasificarea pe lista respectivă. 

   (4) Înscrierea operatorilor economici pe listele oficiale certificate de organismele competente sau un certificat eliberat de un organism de certificare reprezintă o prezumţie relativă în ceea ce priveşte îndeplinirea de către operatorul economic înscris pe respectiva listă sau care deţine respectivul certificat a cerinţelor de calificare şi selecţie acoperite de lista oficială sau de acel certificat. 

   Art. 202. –   (1) Informaţiile care rezultă din înscrierea pe listele oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de certificare nu pot fi puse la îndoială fără justificare. 

   (2) În ceea ce priveşte plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat, se poate solicita un certificat suplimentar de la orice operator economic înscris pe o listă oficială sau care deţine un certificat, atunci când se atribuie un contract de achiziţie publică/acord-cadru. 

   (3) Operatorii economici din alte state membre nu au obligaţia de a se înscrie pe o listă oficială organizată potrivit dispoziţiilor prezentei legi sau de a obţine în România o certificare de tipul celei reglementate în cuprinsul prezentei secţiuni în vederea participării la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru. 

   (4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită în cadrul unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta are obligaţia de a accepta certificate echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre sau alte mijloace de probă echivalente. 

SECŢIUNEA a 10-a
Cataloage electronice 

   Art. 203. –   (1) În cazul în care dispoziţiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic. 

   (2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziţii cu privire la care autoritatea contractantă are obligaţia de a impune utilizarea cataloagelor electronice. 

   (3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoţite de alte documente care le completează. 

   Art. 204. –   (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidaţi/ofertanţi în vederea participării la o anumită procedură de atribuire, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de autoritatea contractantă. 

   (2) Cataloagele electronice respectă cerinţele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum şi orice cerinţe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 6466 şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   Art. 205. –   (1) Atunci când acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă: 

 1. a)precizează acest lucru în anunţul de participare;
 2. b)indică în documentele achiziţiei toate informaţiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate şi aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare pentru catalog.

   (2) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulţi operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate. 

   (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă foloseşte una dintre următoarele metode: 

 1. a)invită ofertanţii să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerinţele contractului în cauză;
 2. b)informează ofertanţii că intenţionează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză, cu condiţia ca utilizarea acestei metode să fi fost anunţată în documentele achiziţiei care au stat la baza încheierii acordului-cadru.

   (4) În cazul în care autoritatea contractantă reia competiţia pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanţii cu privire la data şi ora la care intenţionează să colecteze informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză şi le dă ofertanţilor posibilitatea de a refuza această colectare de informaţii. 

   (5) Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (4) şi colectarea efectivă a informaţiilor. 

   (6) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă informaţiile colectate în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conţine erori semnificative. 

   Art. 206. –   (1) Autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziţie publică pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic. 

   (2) Autoritatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte de achiziţie publică pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 205 alin. (3) lit. b) şi alin. (4)(6), cu condiţia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziţii să fie însoţită de un catalog electronic conform cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de către autoritatea contractantă. 

   (3) Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior de către candidaţi, când aceştia sunt informaţi cu privire la intenţia autorităţii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la art. 205 alin. (3) lit. b)

SECŢIUNEA a 11-a
Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru 

   Art. 207. –   (1) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentele achiziţiei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a) oferta respectivă îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi criteriile stabilite prin anunţul de participare şi documentele achiziţiei, având în vedere, dacă este cazul, dispoziţiile 162;
 2. b)oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind calificarea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de excludere.

   (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

   (3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 212 alin. (1) lit. e)

   Art. 208. –   Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc cazurile şi condiţiile specifice în care autoritatea contractantă are dreptul, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, să evalueze conformitatea ofertelor cu specificaţiile tehnice şi celelalte cerinţe prevăzute în documentele achiziţiei şi să aplice criteriul de atribuire şi factorii de evaluare anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

   Art. 209. –   (1) În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei. 

   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. 

   Art. 210. –   (1) În cazul unei oferte care are un preţ sau cost aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costul propus. 

   (2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la: 

 1. a)fundamentarea economică a modului de formare a preţului, prin raportare la procesul de producţie, serviciile furnizate sau metodele de construcţie utilizate;
 2. b)soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;
 3. c)originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;
 4. d) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 51 (1);
 5. e) respectarea obligaţiilor prevăzute la 218;
 6. f)posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

   (3) Autoritatea contractantă evaluează informaţiile şi documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut şi respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, ţinând seama de elementele menţionate la alin. (2). 

   (4) Autoritatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1)

   (5) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. 

   (6) În cazul în care autoritatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenţei. 

SECŢIUNEA a 12-a
Finalizarea procedurii de atribuire 

   Art. 211. –   Procedura de atribuire se finalizează prin: 

 1. a)încheierea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru; sau
 2. b)anularea procedurii de atribuire.

   Art. 212. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

 1. a)dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;
 2. b)dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
 3. c)dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
 4. d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 (2);
 5. e)dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.

   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)

   Art. 213. –   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în situaţiile prevăzute la art. 78 alin. (8), art. 82 alin. (8), art. 88 alin. (8) şi art. 97 alin. (8)

   (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 161

SECŢIUNEA a 13-a
Informarea candidaţilor/ofertanţilor 

   Art. 214. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. 

   (2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   (3) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare în termen de maximum 25 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile. 

   Art. 215. –   (1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective. 

   (2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a cuprinde: 

 1. a)fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării sale de participare;
 2. b)fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante;
 3. c)fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru;
 4. d)fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii referitoare la desfăşurarea şi progresul negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii.

   (3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă. 

   (4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei. 

   (5) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei, inclusiv în situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile tehnice şi/sau condiţiile financiare. 

   (6) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă. 

   (7) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii prevăzute la alin. (1) şi (2) privind atribuirea contractului de achiziţie publică, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, în situaţia în care dezvăluirea acestora: 

 1. a)ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară interesului public;
 2. b)ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici.

SECŢIUNEA a 14-a
Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire 

   Art. 216. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat. 

   (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente/informaţii: 

 1. a)denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii;
 2. b)dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
 3. c)motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
 4. d)denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câştigătoare;
 5. e)în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie publică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor;
 6. f)justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
 7. g)justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;
 8. h)atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
 9. i)atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens.

   (3) Informaţiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele: 

 1. a)denumirea candidaţilor/ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi şi motivele care au stat la baza acestor decizii;
 2. b)denumirea candidaţilor/ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii.

   (4) Autoritatea contractantă nu este obligată să redacteze raportul prevăzut la alin. (1) în legătură cu contractele subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, în situaţia în care acordul-cadru este încheiat în conformitate cu dispoziţiile art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a)

   (5) În măsura în care anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru conţine informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă poate face referire la acest anunţ în cuprinsul raportului procedurii de atribuire. 

   (6) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora. 

   Art. 217. –   (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziţie publică/acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat. 

   (2) Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. 

   (3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. 

   (4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. 

   (5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

   (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

   (7) Conţinutul dosarului achiziţiei publice se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

CAPITOLUL V
Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

SECŢIUNEA 1
Subcontractarea 

   Art. 218. –   (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

   (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

   (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). 

   (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

   (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

   (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru. 

   Art. 219. –   (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

   (2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

   (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221

   (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 

   (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

   Art. 220. –   În scopul unei informări complete, autoritatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 219

 1. a)cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
 2. b)cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.

SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

   Art. 221. –   (1) Contractele de achiziţie publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii: 

 1. a)atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni;
 2. b)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

   (i) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 

   (ii) schimbarea contractantului este imposibilă; 

   (iii) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial; 

 1. c)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

   (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

   (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

   (iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial; 

 1. d)atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:

   (i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2); 

   (ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; 

   (iii) la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, contractantul principal cesionează autorităţii contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a); 

 1. e)atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale;
 2. f)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

   (i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1)

   (ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului- cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al acordului- cadru. 

   (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a)schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;
 2. b)schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.

   (4) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (1) lit. b) şi c), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. 

   (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziţie publică/acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) şi c) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. 

   (6) Autorităţile contractante care modifică un contract de achiziţie publică/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014. 

   (7) O modificare a unui contract de achiziţie publică/acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

 1. a)modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;
 2. b)modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial;
 3. c)modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 4. d)un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (11).

   (8) Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru în condiţiile prevăzute la alin. (7) nu poate aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru. 

   (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive. 

   (10) Pentru calcularea preţului menţionat la alin. (1) lit. b) pct. (iii), lit. c) pct. (iii) şi la lit. f) se va utiliza preţul actualizat al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă atunci când contractul de achiziţie publică include o clauză de indexare. 

   (11) În sensul prezentului articol, prin natură generală a contractului se înţelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

   (12) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc în sarcina autorităţii contractante obligaţii de notificare a instituţiei responsabile cu controlul ex-ante privind intenţia de a efectua modificări ale contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru în condiţiile prezentului articol. 

   Art. 222. –   (1) Orice modificare a unui contract de achiziţie publică ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

   (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 

   (3) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

CAPITOLUL VI
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică 

   Art. 223. –   (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

 1. a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit 164167;
 2. b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

   (2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

CAPITOLUL VII
Contravenţii şi sancţiuni 

   Art. 224. –   (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 

 1. a)neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 2. b) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor 2;
 3. c) atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord-cadru sau organizarea unui concurs de soluţii fără publicarea prealabilă a unei invitaţii de participare la o procedură concurenţială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) a) şi art. 144;
 4. d) încălcarea prevederilor art. 11 (2);
 5. e) încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 155 (6);
 6. f) încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă prevăzute la art. 111 alin. (1) b) şi art. 142150;
 7. g) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât cele prevăzute la 163 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 187 alin. (3);
 8. h)aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecţie şi/sau evaluare a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;
 9. i)nepunerea la dispoziţia ANAP, în termenul solicitat, a informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;
 10. j) încălcarea prevederilor art. 207 (1);
 11. k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la 212 şi 213 sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;
 12. l) încălcarea prevederilor art. 215 (1).

   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 30.000 lei. 

   Art. 225. –   Prin excepţie, în cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, dispoziţiile art. 224 se aplică doar dacă contravenţia constatată nu constituie abatere în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Art. 226. –   (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii. 

   (2) Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei. 

   Art. 227. –   (1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care, în funcţie de situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei. 

   (2) Săvârşirea faptei contravenţionale nu implică în mod obligatoriu şi producerea unui prejudiciu. 

   (3) Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină seama de circumstanţele faptei contravenţionale şi să fie fundamentată. 

   Art. 228. –   Contravenţiilor prevăzute la art. 224 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi 29

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

   Art. 229. –   (1) În orice situaţie în care o autoritate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod. 

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăţi având ca acţionari operatorul economic, pe de o parte, şi autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, pe de altă parte. 

   (3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări. 

   Art. 230. –   (1) Prin studiul de fundamentare menţionat la art. 229 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

   (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică. 

   Art. 231. –   În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. 

   Art. 232. –   (1) Sistemul naţional de achiziţii publice cuprinde funcţii de reglementare, asistenţă şi sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)

   (2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se detaliază obligaţiile şi responsabilităţile specifice ale autorităţilor contractante în raport cu îndeplinirea acestor funcţii. 

   Art. 233. –   ANAP elaborează norme metodologice de aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   Art. 234. –   (1) În vederea realizării sarcinilor prevăzute în Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice şi în prezenta lege, personalul Curţii de Conturi a României se majorează cu 250 de posturi. 

   (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă influenţele financiare rezultate din aplicarea alin. (1) în bugetul Curţii de Conturi a României pe anul 2016. 

   Art. 235. –   (1) Pentru proiectele de infrastructură de transport transeuropean situate pe reţeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) şi Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum şi drumurile de legătură şi variantele ocolitoare ale localităţilor urbane, modalitatea de certificare a situaţiei economice şi financiare, precum şi a capacităţii tehnice şi profesionale a operatorilor economici participanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

   (2) Modalitatea de înlocuire a subcontractanţilor/personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului/membrilor asocierii, în perioada de implementare a contractului, va fi reglementată în cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

   (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), modalitatea de certificare a situaţiei economice şi financiare şi a capacităţii tehnice şi profesionale a operatorilor economici se referă la reglementarea unui sistem de certificare destinat procedurilor de achiziţie publică pentru proiectele de infrastructură de transport trans- europene în vederea îndeplinirii de către operatorii economici a criteriilor de calificare şi selecţie. 

   (4) Prin ordin comun al ministrului fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se stabilesc condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

   Art. 236. –   (1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare. 

   (2) Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire. 

   (3) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare. 

   (4) Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora. 

   Art. 237. –   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, se completează după cum urmează: 

    ”  La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: 

    ” (61) Numărul funcţionarilor publici din cadrul fiecărei structuri regionale ale ANAP prevăzute la alin. (6) este de cel puţin 30, din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în municipiile reşedinţă ale judeţelor arondate fiecărei structuri regionale.»” 

   Art. 238. –   La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

 1. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

   Art. 239. –   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. 

   Art. 240. –   (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 199 alin. (2) intră în vigoare la 18 octombrie 2018. 

    Prezenta lege transpune art. 3, art. 5, art. 721, art. 23, art. 24, art. 27, art. 2936, art. 38, art. 4043, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 55, art. 57, art. 58, art. 63, art. 6567, art. 70, art. 7274, art. 76, art. 78, art. 81, art. 82, art. 84 din Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, şi parţial art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) pct. 1, 424, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 22 alin. (1) primul şi al cincilea paragraf, alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 23 alin. (1) paragraful (1), art. 26 alin. (1)(4), alin. (5) primul paragraf, alin. (6), art. 28 alin. (1 ) – (6), art. 37 alin. (1) primul şi al doilea paragraf, alin. (2)(4), art. 39 alin. (1), alin. (2) primul paragraf, art. 44 alin. (1), alin. (2), art. 46 alin. (1)(3), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1) primul paragraf, alin. (2) al doilea paragraf, art. 54 alin. (1) primul paragraf, alin. (2), art. 56 alin. (1)(3), art. 59 alin. (1)(6), art. 60 alin. (1), alin. (2) primul şi al doilea paragraf, alin. (3), alin. (4), art. 61 alin. (1), alin. (2), art. 62 alin. (1), alin. (2), art. 64 alin. (1), alin. (3)(5) primul paragraf, alin. (7), art. 68 alin. (1), alin. (2), alin. (3) primul paragraf, art. 69 alin. (1)(4), art. 71 alin. (1)(4), alin. (5) primul, al doilea şi al treilea paragraf, art. 75 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 77 alin. (1)(5), art. 79 alin. (1), alin. (2), alin. (3) paragraful (1), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1), alin. (2), alin. (4)(6), art. 85 alin. (3), art. 86, art. 90 alin. (1)(5), art. 91 primul paragraf din Directiva 2014/24/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014. 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *