ACHIZITII PUBLICE

Parlamentul României – Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016
  
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
În vigoare de la 26 mai 2016
Consolidarea din data de 01 octombrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 107/2017; OUG 45/2018; L 212/2018;
Ultimul amendament în 02 august 2018
Parlamentul României adoptă prezenta lege
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
   Art. 1. –   (1) Prezenta lege reglementează remediile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

   (2) Prezenta lege se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor. 
   (3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel naţional, a unor mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor. 
   Art. 2. –   (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi. 

   (2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de prezenta lege. 
   Art. 3. –   (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează: 

   a) act al autorităţii contractante – orice act, orice operaţiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) autoritate contractantă – oricare dintre următoarele: 
   (i) autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile publice; 
   (ii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile sectoriale; 
   (iii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   c) contract – oricare dintre următoarele: 
   (i) contractul de achiziţie publică, astfel cum este definit în legislaţia privind achiziţiile publice; 
   (ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislaţia privind achiziţiile sectoriale; 
   (iii) acordul-cadru, astfel cum este definit în legislaţia privind achiziţiile publice, precum şi în legislaţia privind achiziţiile sectoriale; 
   (iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrări, astfel cum este definit în legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   d) măsuri de remediere – acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; 
   e) «abrogat» notificare prealabilă – cererea prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia; 
   f) persoană care se consideră vătămată – orice operator economic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
   (i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; şi 
   (ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire. 
   (2) Termenii şi expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii şi expresiile definite în legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale, respectiv legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 
   (3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat şi fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanţă, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac. 
   Art. 4. –   (1) Pentru soluţionarea contestaţiei, persoana care se consideră vătămată se poate adresa: 

   a) fie pe cale administrativ-jurisdicţională Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
   b) fie pe cale judiciară instanţei de judecată. 
   (2) «abrogat» Persoana care se consideră vătămată se poate adresa Consiliului sau instanţei de judecată. 
   (3) Autoritatea contractantă care a luat la cunoştinţă despre depunerea de către persoane diferite a unor contestaţii împotriva aceluiaşi act al autorităţii contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţei, are obligaţia să informeze Consiliul şi instanţa în acest sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate. 
   (4) În cazul prevăzut la alin. (3), instanţa poate pronunţa conexarea contestaţiilor în condiţiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanţa va dispune citarea părţilor implicate în vedere discutării conexării contestaţiilor. În situaţia în care nu se pronunţă măsura conexării, instanţa va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunţare. 
   (5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată şi care a depus contestaţie la Consiliu nu are obligaţia de a plăti taxa de timbru prevăzută la art. 52 alin. (1). 
   (6) În cazul în care persoana care se consideră vătămată formulează contestaţie împotriva aceluiaşi act al autorităţii contractante atât la Consiliu, cât şi la instanţa de judecată, se prezumă că aceasta a renunţat la calea administrativ- jurisdicţională. 
   Art. 5. –   (1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. 

   (2) Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

 

CAPITOLUL II
«abrogat»

Notificarea prealabilă
 

   Art. 6. –  

   a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
   (2) Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate, după caz. 
   (3) În cazul în care notificarea prealabilă priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. 
   (4) În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile, autoritatea contractantă transmite un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări. 
   (5) În cazul în care autoritatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru implementarea efectivă a acestora. Termenul se calculează începând cu ziua următoare transmiterii răspunsului prevăzut la alin. (4). 
   (6) În cazul procedurilor care se publică în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (5), înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire prin publicarea în SEAP. 
   (7) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (5) se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. 
   (8) Comunicările prevăzute la alin. (7) se realizează prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 
   (9) Dispoziţiile alin. (7) şi (8) se aplică şi în cazul măsurilor de remediere adoptate după data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor. 
   (10) Sesizarea Consiliului sau a instanţei, după caz, se poate face numai după îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă. 
   (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (10), orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă potrivit alin. (5) poate depune contestaţie în faţa Consiliului sau instanţei fără îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă. 
   Art. 7. –  

   (2) Suspendarea dreptului de încheiere a contractului nu încetează înainte de expirarea unui termen de: 
   a) cel puţin 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz; 
   b) cel puţin 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 
   (3) Termenele prevăzute la alin. (2) se calculează după cum urmează: 
   a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere; 
   b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (4), când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns; 
   c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (5), când autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere. 
   (4) Contractul încheiat cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) este lovit de nulitate absolută. 
   (5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, suspendarea dreptului de încheiere a contractului potrivit alin. (1) priveşte numai loturile pentru care s-a formulat notificarea prealabilă.

 

CAPITOLUL III
Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională

 

SECŢIUNEA 1
Termenul de contestare şi efectele contestaţiei
 
   Art. 8. –   (1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: 

   a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
   Art. 9. –   (1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult trei zile de la primirea contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP. 

   (2) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător. 
   (3) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului şi autorităţii contractante o cerere de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere asupra contestaţiei şi celelalte documente necesare soluţionării contestaţiei. 
   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi cu respectarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui. 
   (5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută. Încheierea contractului anterior/ulterior formulării contestaţiei nu împiedică soluţionarea acesteia de către Consiliu. 
   (6) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, măsurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestaţie.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Elementele contestaţiei
 
   Art. 10. –   Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: 

   a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. Se indică şi adresa de poştă electronică, numărul de telefon şi numărul de fax, după caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieşte în străinătate indică, pentru celeritate, şi domiciliul ales sau reşedinţa din România unde urmează să i se transmită comunicările privind soluţionarea contestaţiei; 
   b) denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
   c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare din SEAP; 
   d) precizarea actului atacat al autorităţii contractante; 
   e) obiectul contestaţiei; 
   f) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei; 
   g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; 
   h) semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantului persoanei juridice. 
   Art. 11. –   (1) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înştiinţare, să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia este anulată. 

   (2) «abrogat» Contestatorul ataşează la contestaţie dovada notificării prealabile a autorităţii contractante şi copia răspunsului autorităţii contractante, dacă există, dovada înaintării contestaţiei către autoritatea contractantă, copia actului atacat, după caz, precum şi mijloacele de probă de care dispune. 
   (3) Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională nu se taxează.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Soluţionarea contestaţiei
 
   Art. 12. –   (1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2). 

   (2) Contestaţiile care nu intră în competenţa de soluţionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, către instanţa de judecată competentă ori, dacă este cazul, către un alt organ cu activitate jurisdicţională competent. 
   (3) Decizia de declinare a competenţei Consiliului nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei de judecată competente ori, dacă este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdicţională competent. 
   Art. 13. –   (1) Contestaţia se soluţionează de un complet de trei membri ai Consiliului, dintre care cel puţin unul este licenţiat în drept, cu o vechime de cel puţin nouă ani în domeniul juridic. 

   (2) Completul este prezidat de unul dintre membrii săi, desemnat cu aplicarea principiului rotaţiei. 
   (3) Contestaţiile care implică informaţii clasificate sunt soluţionate de complete formate din membri autorizaţi în acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 14. –   (1) Contestaţiile se distribuie spre soluţionare completurilor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 17 alin. (1) şi (2). 

   (2) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul, prin completele de soluţionare a contestaţiilor, adoptă decizii şi încheieri. 
   (3) Completul de soluţionare a contestaţiei este independent, hotărârile pronunţate fiind bazate pe stricta aplicare şi respectare a legii. 
   Art. 15. –   (1) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare, imparţialităţii şi independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale. 

   (2) Părţile au obligaţia de a expune situaţia de fapt la care se referă pretenţiile şi apărările lor în mod corect şi complet, fără a denatura sau omite informaţiile care le sunt cunoscute. 
   Art. 16. –   (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. 

   (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
   (3) În cazul procedurilor de atribuire a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător. 
   (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), Consiliul înştiinţează autoritatea contractantă despre existenţa contestaţiei, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivităţii contestaţiei şi eventualele mijloacele de probă în acest sens. 
   (5) Toate actele procedurale se transmit prin poştă, fax şi/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire. 
   Art. 17. –   (1) Pentru a se asigura pronunţarea unei soluţii unitare, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se soluţionează astfel: 

   a) în etapa de până la data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluţionate de acelaşi complet; 
   b) în etapa de după data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluţionate de acelaşi complet, altul decât cel prevăzut la lit. a). 
   (2) În fiecare etapă, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri sunt conexate. 
   (3) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei. Cererea de intervenţie depusă la Consiliu va fi comunicată şi celorlalte părţi ale cauzei în termen de două zile de la primire. În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestaţiei. 
   Art. 18. –   (1) În termen de 5 zile de la data la care a primit contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului şi contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestaţiei. 

   (2) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite Consiliului, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a dosarului achiziţiei publice, achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, precum şi dovada înaintării punctului de vedere către contestator şi orice documente considerate edificatoare, cu excepţia anunţurilor de participare publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. 
   (3) Lipsa punctului de vedere nu împiedică soluţionarea contestaţiei, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia către autoritatea contractantă. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante atrage decăderea ei din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. 
   (4) Pentru soluţionarea contestaţiilor ulterioare privind aceeaşi procedură de atribuire, dosarul achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii ce trebuie transmis de autoritatea contractantă cuprinde doar acele documente întocmite sau primite de aceasta în cadrul procedurii de atribuire care nu au fost deja transmise Consiliului cu prilejul soluţionării contestaţiei/contestaţiilor anterioare. 
   (5) În cazul în care trimite dosarele către instanţa de judecată ca urmare a formulării plângerilor şi, după caz, a dispunerii prin încheiere a declinărilor, Consiliul va include în dosarele transmise documentele prevăzute la alin. (2) şi pe cele prevăzute la alin. (4). 
   Art. 19. –   (1) La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. Caracterul confidenţial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. 

   (2) Accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu potrivit alin. (1) nu este condiţionat de accesul la documentele aflate la autoritatea contractantă potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice sau legislaţiei privind achiziţiile sectoriale ori legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
   (3) În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanţi, în mod explicit şi vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor confidenţiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi. 
   Art. 20. –   (1) În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra orice mijloace de probă permise de lege şi de a solicita orice date şi documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. 

   (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, prevăzut la art. 24. 
   (3) Consiliul, în vederea soluţionării contestaţiei, poate solicita contestatorului informaţii şi mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 3 zile de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluţionarea contestaţiei de către Consiliu. 
   (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 3 zile de la data primirii solicitării. 
   (5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) şi (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către contestator şi/sau autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestaţia urmând să fie soluţionată pe baza documentelor deja depuse la dosar. 
   Art. 21. –   (1) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile sunt audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. 

   (2) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi sau de consilieri juridici şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectat termenul legal de soluţionare a contestaţiei, prevăzut la art. 24. 
   (3) Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de contestare şi/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizărilor la contestaţie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Suspendarea procedurii de atribuire
 
   Art. 22. –   (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate să dispună prin încheiere, în termen de 3 zile de la primirea cererii, măsura suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă, până la soluţionarea contestaţiei. 

   (2) Persoana interesată comunică, concomitent, prin acelaşi mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea către Consiliu, cererea sa de suspendare şi autorităţii contractante, care are obligaţia de a prezenta Consiliului, de îndată, punctul său de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluţionare a cererii nu împiedică soluţionarea acesteia. 
   (3) «abrogat» Prevederile art. 33 nu sunt aplicabile. 
   Art. 23. –   (1) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. 

   (2) Încheierea privind soluţionarea cererii de suspendare poate fi atacată cu plângere la instanţa competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Termenul de soluţionare a contestaţiei
 
   Art. 24. –   (1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 15 zile de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 5 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. 

   (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicată autorităţii contractante. 
   (3) Nerespectarea cu vinovăţie a termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 
   Art. 25. –   (1) Consiliul, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluţionare a contestaţiei: 

   a) în situaţia în care aceasta depinde în tot sau în parte de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi; 
   b) când s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul atacat de contestator. 
   (11) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluţionării contestaţiei atât părţilor implicate, cât şi instanţei respective, solicitând-i acesteia să soluţioneze cauza cu celeritate. 
   (2) Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei produce efecte până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza care a provocat suspendarea. 
   (3) Consiliul poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă soluţionarea acţiunii penale care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză. 
   (4) Încheierea pronunţată potrivit prevederilor alin. (3) se poate ataca cu plângere, la instanţa competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. 
   (5) Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei întrerupe curgerea termenului de soluţionare prevăzut la art. 24 alin. (1). De la reluarea soluţionării curge un nou termen.

 

SECŢIUNEA a 6-a
Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul
 
   Art. 26. –   (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei. 

   (2) Cu respectarea principiului disponibilităţii, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate: 
   a) pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; 
   b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; 
   c) anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat. 
   (3) În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire doar în condiţiile în care nu poate lua nicio altă măsură de remediere sau măsura ar afecta principiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor. 
   (4) În situaţia în care, în cursul soluţionării contestaţiei, Consiliul apreciază că, în afară de actele atacate de contestator, există alte acte care încalcă prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, după caz, şi la care nu s-a făcut referire în contestaţie, sesizează atât Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, şi Curtea de Conturi şi transmite în acest sens toate datele şi/sau documentele relevante în susţinerea sesizării, cât şi autoritatea contractantă. 
   (5) În cazul în care admite contestaţia şi dispune luarea de măsuri de remediere, Consiliul precizează şi termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de către autoritatea contractantă, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului. 
   (6) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond, care împiedică soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
   (7) În cazul admiterii contestaţiei, dacă se constată că nu pot fi dispuse măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire. 
   (8) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator. 
   (9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă, la plata cheltuielilor efectuate pentru soluţionarea contestaţiei. Cuantumul, detalierea şi documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate în cerere, care trebuie depusă înainte de pronunţarea deciziei de soluţionare a contestaţiei. 
   (10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei. 
   (101) În situaţia în care contestaţia vizează rezultatul procedurii de atribuire şi se dispune reevaluarea ofertelor, Consiliul va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. 
   (11) Consiliul are obligaţia de a motiva în mod clar, fără echivoc, deciziile/încheierile adoptate. 
   Art. 27. –   (1) Hotărârea prin care contestaţia este soluţionată de către Consiliu sau prin care acesta se dezînvesteşte fără a soluţiona contestaţia pe fond se numeşte decizie. 

   (2) Toate celelalte hotărâri pronunţate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepţia celor de unificare a practicii administrativ- jurisdicţionale. 
   (3) Hotărârile Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului. În acest sens, se întocmeşte o minută semnată de membrii completului. Opinia separată sau concurentă a unui membru al completului se consemnează în cadrul deciziei emise, precum şi în minută. Membrii completului nu au dreptul de a se abţine de la vot. 
   (4) Soluţia se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu. 
   (5) Hotărârea Consiliului cuprinde: 
   a) partea introductivă, în care se vor arăta numărul dosarului, data, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică, ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului, persoanele care le reprezintă cu menţionarea calităţii lor, procedura de atribuire în cadrul căreia s-a emis actul atacat; 
   b) considerentele, în care se arată obiectul contestaţiei şi susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor; 
   c) dispozitivul, în care se arată numele, prenumele ori, după caz, denumirea părţilor, soluţia dată tuturor cererilor deduse soluţionării şi cuantumul cheltuielilor de judecată acordate. 
   (6) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arăta ceea ce se cuvine fiecăruia şi la ce este obligată autoritatea contractantă. 
   (7) În partea finală a dispozitivului se arată dacă hotărârea este supusă unei căi de atac. 
   (8) Decizia motivată se comunică în scris părţilor, în termen de 3 zile de la pronunţare. 
   (9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la informaţiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
   (10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de măsuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, săptămânal, către ANAP. 
   (11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
   Art. 28. –   (1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţile cauzei. 

   (2) Părţile pot solicita Consiliului îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. 
   (3) Consiliul rezolvă cererea de îndată prin pronunţarea unei încheieri, care se ataşează la decizie. 
   (4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolută. 
   (5) În situaţia în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire şi/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanţă a hotărârii de soluţionare a plângerii.

 

CAPITOLUL IV
Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
 
   Art. 29. –   Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate. 
   Art. 30. –   (1) Plângerea se formulează în scris, dispoziţiile privind conţinutul contestaţiei prevăzute la art. 10 aplicându-se în mod corespunzător. 

   (2) În plângere, contestatorul nu poate invoca alte motive împotriva actelor autorităţii contractante decât cele cuprinse în contestaţia adresată Consiliului. 
   (3) Plângerea se depune la instanţa judecătorească competentă. 
   (4) Pentru transmiterea cu celeritate către instanţa competentă a dosarului care a stat la baza pronunţării deciziei Consiliului, persoana care a formulat plângere în faţa instanţei transmite o copie a plângerii respective şi Consiliului. 
   (5) Pentru soluţionarea plângerii, Consiliul transmite instanţei de judecată dosarul care a stat la baza pronunţării deciziei, în cel mult 3 zile de la primirea plângerii în original sau în copie, conform alin. (3), respectiv (4). 
   Art. 31. –   (1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. 

   (2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către instanţa de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică. 
   (3) Nu se pot depune probe noi, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancţiunea decăderii, odată cu plângerea, respectiv odată cu întâmpinarea. Instanţa poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluţionării cauzei. 
   Art. 32. –   (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii contractante. Plângerile se soluţionează de complete specializate în achiziţii publice. 

   (2) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
   (3) În situaţia formulării plângerilor, Consiliul nu are calitate de parte în proces. 
   (4) Plângerea este soluţionată de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile de la data sesizării legale a instanţei, în complete specializate în achiziţii publice, formate din 3 judecători. 
   (5) Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii, iar termenele ulterioare nu pot depăşi 15 zile. 
   Art. 33. –   (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului până la soluţionarea cauzei. Încheierea este definitivă. 

   (2) «abrogat» Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauţiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului, după cum urmează: 
   a) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei; 
   b) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei; 
   c) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei; 
   d) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei. 
   (3) «abrogat» În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (2) se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. 
   (4) «abrogat» Cauţiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele părţii respective, la dispoziţia instanţei. 
   (5) «abrogat» La cererea părţii care constituie cauţiunea şi dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că este de acord, cauţiunea poate consta şi în instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată. 
   (6) «abrogat» La cererea părţii care constituie cauţiunea, instanţa poate încuviinţa, cu acordul expres al autorităţii contractante, prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (5), să fie adus un garant. În acest caz, instanţa stabileşte, cu citarea părţilor, un termen la care garantul să fie înfăţişat. 
   (7) «abrogat» Dacă garantul este încuviinţat de instanţă, el dă în faţa acesteia ori prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declaraţie că este de acord să garanteze până la nivelul cauţiunii. 
   (8) «abrogat» Cel care a depus cauţiunea în numerar poate cere ulterior ca, în condiţiile stabilite de prezentul articol, suma în numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispoziţiile alin. (1) rămân aplicabile. 
   (9) «abrogat» Cauţiunea depusă se restituie, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului. 
   (10) «abrogat» Cauţiunea se restituie celui care a depus-o după trecerea unui termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii, şi numai dacă şi în măsura în care autoritatea contractantă nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea acestui termen sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului. Cauţiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
   (11) «abrogat» Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. 
   (12) «abrogat» Dacă cererea de suspendare pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii. 
   (13) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa poate să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 
   Art. 34. –   (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: 

   a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; 
   b) obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act/adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; 
   c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; 
   d) anularea procedurii de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat. 
   (2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. 
   (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, dispoziţiile art. 5861 se aplică în mod corespunzător. 
   (4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaţie, iar instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admiţând plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaţie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. 
   (5) Instanţa poate respinge plângerea pe fond sau prin soluţionarea unei excepţii procesuale. 
   (6) În situaţia în care contestaţia a vizat rezultatul procedurii de atribuire, iar instanţa, admiţând plângerea, dispune reevaluarea ofertelor, aceasta va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. 
   (7) Instanţa nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei. 
   Art. 35. –   (1) În cazuri justificate, dacă instanţa nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunţării pentru un termen de 5 zile. 

   (2) Hotărârea prin care instanţa soluţionează plângerea este definitivă. 
   (3) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunţare şi se comunică de îndată părţilor în cauză. 
   (4) După soluţionarea plângerii de către instanţă, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, împreună cu o copie a hotărârii motivate. 
   (5) Hotărârea motivată pronunţată de instanţă este înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, ANAP, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
   Art. 36. –   «abrogat» (1) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din valoarea taxei de timbru prevăzute la art. 56 alin. (2). 
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. 
   (3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) plângerile formulate de autorităţile contractante. 
   (4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

SECŢIUNEA 1
Organizare şi funcţionare
 
   Art. 37. –   (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. 

   (2) Consiliul are personalitate juridică şi funcţionează conform prezentei legi, pe baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă cu majoritate absolută prin hotărâre a plenului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele plenului Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 
   (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei autorităţi sau instituţii publice. 
   Art. 38. –   (1) Consiliul este condus de un preşedinte, ales dintre membrii săi. 

   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului, reuniţi în plen, aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate absolută. 
   (3) Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. 
   (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului emite ordine. 
   Art. 39. –   În activitatea sa, preşedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri ai Consiliului, aleşi pentru un mandat de 3 ani, prin vot secret, cu majoritate absolută, dintre cei care şi-au exprimat intenţia de a candida. Numărul de mandate nu este limitat. 
   Art. 40. –   (1) Preşedintele reprezintă Consiliul şi îl angajează patrimonial prin semnătura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terţii. 

   (2) Atribuţiile preşedintelui şi ale colegiului, precum şi structura organizatorică şi statul de funcţii ale Consiliului se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat conform art. 37 alin. (2). 
   Art. 41. –   (1) Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor, în vederea evaluării activităţii Consiliului. 

   (2) Procedura de evaluare vizează exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică. 
   Art. 42. –   (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, preşedintele Consiliului având calitatea de ordonator principal de credite. Guvernul României are obligaţia să prevadă în proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru funcţionarea şi organizarea Consiliului, precum şi pentru perfecţionarea profesională a salariaţilor şi organizarea seminarelor de unificare a practicii administrativ-jurisdicţionale. 

   (2) Sediul Consiliului este în municipiul Bucureşti. 
   (3) Consiliul utilizează un parc propriu de mijloace de transport dotat cu 3 autoturisme. 
   Art. 43. –   (1) Consiliul are dreptul de a iniţia şi supune aprobării proiecte de acte normative în domeniul organizării şi funcţionării acestuia. 

   (2) Consiliul exprimă, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi şi instituţii publice care conţin prevederi ce intră în domeniul său de activitate.
 
SECŢIUNEA a 2-a
Statutul personalului Consiliului
 
   Art. 44. –   (1) Consiliul are un număr de 36 de membri, precum şi un număr de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. 

   (2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept, cu o vechime de 9 ani în domeniul juridic. 
   (3) Preşedintele Consiliului trebuie să fie licenţiat în drept, cu o vechime de cel puţin 9 ani în domeniul juridic. 
   (4) Competenţele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenţei şi stabilităţii în funcţie a membrilor săi. 
   (5) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta lege. 
   Art. 45. –   (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin decizia prim-ministrului, în condiţiile legii. 

   (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice. 
   (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii. 
   (4) Preşedintele Consiliului înaintează prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs. 
   Art. 46. –   (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punctul de vedere al salarizării funcţiei publice de consilier de concurenţă. 

   (2) Preşedintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizării funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei, iar membrii colegiului sunt asimilaţi din punctul de vedere al salarizării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. 
   (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual din cadrul administraţiei publice centrale. 
   (4) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări. 
   (5) Perioada exercitării funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcţiei, respectiv juridică, economică sau tehnică. 
   (6) Prevederile art. 33 alin. (1) şi ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice cu studii juridice, prevăzuţi la alin. (5). 
   Art. 47. –   (1) Membrilor Consiliului le este interzis: 

   a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 
   b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; 
   c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic; 
   d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic; 
   e) să exercite orice funcţie/activitate publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii didactice, a cercetării ştiinţifice şi a creaţiei literar-artistice; 
   f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă. 
   (2) Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate: 
   a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi; 
   b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluţionării cauzei; 
   c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; 
   d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. 
   (4) Nulitatea deciziei Consiliului se constată pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de către curtea de apel competentă să soluţioneze plângerea. 
   (5) Membrii care se află în situaţiile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a se abţine de la soluţionarea contestaţiei. Ei pot fi recuzaţi de oricare dintre părţile cauzei. 
   Art. 48. –   (1) Evaluarea performanţelor membrilor Consiliului, constatarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare, formarea profesională şi oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat conform art. 37 alin. (2). 

   (2) Activitatea de formare profesională a membrilor Consiliului este organizată şi cu judecători şi procurori, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI
Sistemul de remedii judiciar

 

SECŢIUNEA 1
Contestaţia formulată pe cale judiciară
 
   Art. 49. –   (1) Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi. 

   (2) Competenţa de soluţionare a contestaţiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparţine tribunalului în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin complete specializate în achiziţii publice. Contestaţia este soluţionată de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile de la data sesizării legale a instanţei. 
   (3) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea procedurii de atribuire. 
   (4) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. 
   (5) «abrogat» Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire. 
   (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea hotărârii instanţei privind soluţionarea contestaţiei şi, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). 
   (7) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolută. 
   (8) Prevederile privind termenele de contestare sunt aplicabile în mod corespunzător. 
   Art. 50. –   (1) Contestaţia formulată pe cale judiciară trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 10. 

   (2) Pentru soluţionarea cererii, părţile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestaţie şi de pe actele care o însoţesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei. 
   (3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor pe cale judiciară prevăzută de prezenta lege. 
   (4) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata întregii proceduri nu poate depăşi 45 de zile de la data sesizării instanţei. 
   (5) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite instanţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziţiei publice, achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, cu excepţia anunţurilor de participare publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. 
   (6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi să o comunice reclamantului în acelaşi termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea întâmpinării de către pârât. 
   (7) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 
   (8) În soluţionarea contestaţiei, instanţa examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate: 
   a) pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; 
   b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; 
   c) anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat. 
   (9) Instanţa nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei. 
   (10) În situaţia în care contestaţia vizează rezultatul procedurii de atribuire şi se dispune reevaluarea ofertelor, instanţa va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. 
   Art. 501. –   (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât instanţei de judecată competente, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. 

   (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
   (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată înştiinţează autoritatea contractantă despre existenţa contestaţiei, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivităţii contestaţiei şi eventualele mijloace de probă în acest sens. 
   (4) Toate notificările şi actele procedurale se transmit prin poştă, fax şi/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire. 
   Art. 51. –   (1) În cazuri justificate, dacă instanţa de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunţării pentru un termen de 5 zile. 

   (2) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunţare şi se comunică de îndată părţilor în cauză. 
   (3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, în complet specializat în achiziţii publice. 
   (4) Prevederile art. 50 alin. (2)(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
   (5) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. 
   (6) Hotărârea pronunţată de curtea de apel este definitivă. 
   Art. 52. –   «abrogat» (1) Contestaţia introdusă la instanţa judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (2). 
   (2) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiei se taxează cu 50% din taxa prevăzută la art. 56 alin. (1) şi/sau (2), după caz. 
   (3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (2) recursurile formulate de autorităţile contractante. 
   (4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Soluţionarea litigiilor în instanţa de judecată
 
   Art. 53. –   (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, prin completuri specializate în achiziţii publice. 

   (11) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa civilă de drept comun în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante. 
   (12) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (11) se pot introduce şi la instanţele de la locul încheierii contractului, dacă în acest loc funcţionează o unitate ce aparţine autorităţii contractante. 
   (2) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. 
   (3) «abrogat» Prevederile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de atribuire. 
   (4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. 
   (5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorităţii contractante emis cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. 
   (6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. 
   (7) Pentru soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile. 
   (8) Termenul de introducere a acţiunii este de 1 an de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului material la acţiune raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate. 
   Art. 54. –   (1) Cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 50. 

   (2) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. 50 alin. (5). 
   Art. 55. –   (1) În cazuri justificate, dacă instanţa de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunţării pentru un termen de 5 zile. 

   (2) Hotărârea se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunţare şi se comunică de îndată părţilor în cauză. 
   (3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei. 
   (4) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (5) şi (6). 
   (5) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. 
   Art. 56. –   (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează, în funcţie de valoarea estimată a contractului, după cum urmează: 

   a) până la 100.000.000 lei inclusiv – 2%; 
   b) peste 100.000.000 lei – 1%. 
   (2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi şi cele care nu fac obiectul alin. (1) se taxează cu 450 lei. 
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. 
   (4) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 57. –   Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor să fie soluţionate prin arbitraj.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Nulitatea contractelor
 
   Art. 58. –   (1) Orice persoană interesată poate solicita instanţei de judecată constatarea nulităţii absolute a contractului/actului adiţional la acesta încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute, după caz, de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară. 

   (2) Instanţa de judecată constată nulitatea absolută totală/parţială a contractului/actului la aceasta şi dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în următoarele cazuri: 
   a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ de participare, conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   b) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, însă autoritatea contractantă încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire; 
   c) contractul/actul adiţional la acesta a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnice şi/sau financiare care au constituit oferta declarată câştigătoare; 
   d) nerespectarea criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul anunţului de participare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive; 
   e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluţionare a contestaţiei de către Consiliu sau de către instanţă sau cu nerespectarea deciziei de soluţionare a contestaţiei. 
   f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP. 
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează: 
   a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau 
   b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a). 
   (4) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanţa are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante. 
   (5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3). 
   (6) În cazul încălcării dispoziţiilor privind termenul legal de aşteptare prevăzut pentru încheierea contractului, instanţa decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulităţii absolute totale/parţiale a contractului/actului adiţional la aceasta şi dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară sau, dacă este suficient, dispune sancţiuni alternative, precum cele prevăzute la alin. (3). 
   Art. 581. –   (1) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunţ de participare/participare simplificat/concesionare, a procedat după cum urmează: 

   a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare/participare simplificat/concesionare, numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă; 
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 59 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a). 
   (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii: 
   a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 648.288 lei; 
   b) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 994.942 lei, în cazul în care acesta este atribuit/încheiat de consiliul judeţean, primărie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; 
   c) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 3.376.500 lei; 
   d) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 1.994.386 lei; 
   e) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 4.502.000 lei; 
   f) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de lucrări, a contractului sectorial/acordului- cadru de lucrări, respectiv a contractului de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii este mai mică de 24.977.096 lei. 
   Art. 582. –   În situaţia în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziţie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei, eventualele despăgubiri stabilite de către instanţă, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, în sarcina autorităţii contractante vor fi suportate din bugetul acesteia. 
   Art. 59. –   (1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de aşteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de: 

   a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
   b) 6 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă utilizează alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majorează cu 5 zile. 
   (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: 
   a) atunci când legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz, nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ de participare; 
   b) atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; 
   c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. 
   (4) Formularea unei contestaţii nu suspendă termenul legal de aşteptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului. 
   Art. 60. –   (1) Cererile prin care se solicită constatarea nulităţii contractelor se introduc în termen de: 

   a) 30 de zile, începând cu ziua următoare: 
   – publicării anunţului de atribuire a contractului, cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 
   – informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situaţia în care dezvăluirea anumitor informaţii privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar putea aduce atingere concurenţei sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractantă are dreptul de a nu le comunica; 
   b) 6 luni, începând cu data publicării anunţului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decădere. 
   (2) Autoritatea contractantă înştiinţează ANAP despre orice acţiune prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a contractelor în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă despre introducerea acţiunii. 
   Art. 61. –   (1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluţionează de urgenţă şi cu precădere de către secţia contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul reclamantului sau pârâtului. 

   (2) Sentinţa tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen care nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei. 
   (3) Hotărârea judecătorească prin care a fost admisă acţiunea în constatarea nulităţii absolute şi s-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară constituie titlu executoriu. 
   (4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătoreşti este conducătorul autorităţii contractante. 
   (5) Autoritatea contractantă notifică ANAP măsurile privind executarea hotărârii judecătoreşti rămase definitive.  
   Art. 611. –   (1) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sau art. 49, sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune stabilită după cum urmează: 

   a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei; 
   b) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei; 
   c) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei; 
   d) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei. 
   (2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. 
   (3) În cazul în care contestaţia a fost respinsă de către Consiliu, persoana care se consideră vătămată care utilizează calea de atac în condiţiile art. 29 sau art. 51 alin. (3), după caz, nu trebuie să constituie o cauţiune suplimentară. 
   (4) În cazul în care calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauţiunea conform alin. (1), pentru soluţionarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauţiune egală cu 50% din cauţiunea prevăzută la alin. (1). 
   (5) Cauţiunea depusă se restituie, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului. 
   (6) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului. 
   (7) Consiliul sau instanţa, după caz, se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. 
   (8) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5)(7), cauţiunea se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de la data la care aceasta putea fi solicitată. 
   (9) Sunt scutite de la depunerea cauţiunii autorităţile contractante. 
   Art. 612. –   Contestaţia formulată în condiţiile art. 49 este scutită de taxă judiciară de timbru.
 
CAPITOLUL VII
Dispoziţii speciale
 
   Art. 62. –   (1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea de soluţii diferite în cauze similare. De asemenea vor fi discutate aplicarea şi interpretarea reglementărilor nou-apărute în domeniul achiziţiilor publice, precum şi în orice alte domenii care interesează activitatea profesională a membrilor Consiliului. 

   (2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către unul sau mai mulţi membri ai Consiliului desemnat/desemnaţi de preşedintele acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire şi la practica la nivelul Consiliului şi cea judiciară naţională şi europeană, în care, în mod obligatoriu, îşi expune/îşi expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor. 
   (3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicţionale, Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanţelor judecătoreşti şi specialişti din cadrul ANAP, precum şi alte categorii de experţi. 
   Art. 63. –   (1) Preşedintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea motivată a unui complet sau a oricărui membru al Consiliului, va convoca Plenul pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicţionale sau pentru emiterea unei hotărâri privind soluţionarea unei probleme de drept nou-apărute. În cazul în care solicitarea este formulată de către un complet al Consiliului, preşedintele convoacă Plenul în cel mult 5 zile de la solicitare. 

   (2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, preşedintele desemnând unul sau mai mulţi raportori, care întocmesc un raport care include şi soluţia propusă asupra problemei sesizate şi proiectul hotărârii plenului Consiliului. 
   (3) Şedinţa plenului Consiliului se convoacă de preşedintele acestuia, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea ei. Odată cu respectiva convocare, fiecare membru primeşte o copie a raportului. 
   (4) Hotărârile Plenului Consiliului se adoptă cu votul majorităţii absolute a membrilor săi şi sunt obligatorii pentru membrii Consiliului până la pronunţarea unei hotărâri diferite de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedura recursului în interesul legii, respectiv în procedura hotărârilor prealabile. Nerespectarea obligativităţii acestor hotărâri ale Plenului Consiliului constituie abatere disciplinară. 
   (5) Hotărârea este redactată şi comunicată în scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitară a problemei care a făcut obiectul dezbaterii. 
   (6) Aplicarea unitară a dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului. 
   (7) Hotărârile adoptate în condiţiile alin. (1)(5) se publică pe pagina de internet a Consiliului. 
   (8) Hotărârile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) în chestiuni care au fost rezolvate diferit de către completurile Consiliului se comunică ANAP în maximum 5 zile de la adoptare pentru ca această din urmă autoritate să analizeze, prin raportare inclusiv la practica curţilor de apel, oportunitatea solicitării ca procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să declanşeze procedura recursului în interesul legii. 
   Art. 64. –   La propunerea preşedintelui Consiliului, plenul acestuia poate institui, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii absolute a membrilor săi, mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare la nivelul Consiliului. 
   Art. 65. –   (1) ANAP informează Consiliul, respectiv instanţele de judecată, ori de câte ori constată existenţa unor soluţii neunitare în practica acestuia/acestora privind achiziţiile publice, achiziţiile sectoriale sau concesiunile de lucrări şi servicii. 

   (2) Consiliul înştiinţează ANAP ori de câte ori constată deficienţe ale legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care generează interpretări divergente şi practică neunitară, formulând propuneri de îmbunătăţire ale acestora. 
   Art. 66. –   (1) În cazul în care Consiliul constată abordări diferite în hotărârile judecătoreşti definitive din cauze similare în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza şi transmite Curţii de Apel Bucureşti hotărârile judecătoreşti respective, în copie, în vederea declanşării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a procedurii de pronunţare asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. 

   (2) Dacă hotărârile divergente aparţin aceleiaşi instanţe de judecată, Consiliul poate solicita exprimarea unui punct de vedere asupra predictibilităţii interpretării prevederilor legale de către respectiva instanţă. 
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) pot fi aplicate şi de ANAP. 
   Art. 67. –   (1) Exercitarea dreptului de a contesta actele autorităţii contractante nu îngrădeşte persoana care se consideră vătămată să sesizeze ANAP în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

   (2) Măsurile care pot fi luate de ANAP ca urmare a sesizării nu pot aduce atingere autorităţii de lucru judecat a deciziilor Consiliului şi a hotărârilor judecătoreşti.

 

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
 
   Art. 68. –   Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare. 
   Art. 69. –   (1) Contestaţiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse. 

   (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare. 
   (3) Contestaţiile depuse, în condiţiile legii, la poştă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluţionării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanţa de judecată după această dată. 
   (4) Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. 
   Art. 70. –   (1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege. 

   (2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 37 alin. (2), dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi. 
   (3) Consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice numiţi prin decizia prim-ministrului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiţi de drept consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice prin efectul prezentei legi. 
   Art. 71. –   În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător şi 16 posturi de grefier pentru curţile de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător şi grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curţilor de apel şi, respectiv, tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de prezenta lege. Finanţarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.

 

*
 
    Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, şi Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    Bucureşti, 19 mai 2016. 
    Nr. 101. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *